Home

Kroprenkelse erstatning

Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroprenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kropade. I § 271 straffes primært den som øver vold. I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen. § 273 rammer imidlertid de Kroprenkelse, det at noen øver vold mot en annens person eller på annen måte fornærmer ham fysisk. Strafferammen etter straffeloven §§ 271-272 er bøter eller fengsel inntil ett år, men hvis handlingen regnes som grov, kan straffen skjerpes opp til seks års fengsel. En normal straffutmåling for kroprenkelse ligger mellom 30 og 120 dagers fengsel Straffeloven § 273 regulerer det man kaller kroppsskade. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 271 som regulerer de mildere kropadene. Der det foreligger en kropade vil straffen være fengsel inntil 6 år, i motsetning til fengsel inntil 1 år der det kun foreligger en kroprenkelse. Forskjellen på kroppsskade og kroprenkelse blir dermed av avgjørend erstatning» og kortformen «oppreisning» om hverandre.8 Begge uttrykksmåtene blir benyttet synonymt her, av variasjonshensyn. Oppreisningsbeløpene er omregnet til nåtidsbeløp og angitt i parentes for å kunne sammenlikne oppreisningserstatningene som er tilkjent i avgjørelsene, som spenner over mange år. Omregningen er basert p Kroprenkelse. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. En kroprenkelse kan gjøres straffri dersom. a) den er gjengjeldt med en kroprenkelse eller kroppsskade, eller: b

§ 271. Kroprenkelse § 272. Grov kroprenkelse § 273. Kroppsskade § 274. Grov kroppsskade § 275. Drap § 276. Samtykke fra den fornærmede § 277. Medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse § 278. Medlidenhetsdrap § 279. Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse § 280 Dersom du har blitt utsatt for vold vil du ha krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap samt oppreisning (erstatning for tort og svie). Dersom du søker om erstatning fra Kontoret fra voldsoffererstatning (KFV) vil du få erstatning uavhengig av om gjerningsmannen kan betale eller ikke. Ta gjerne kontakt med våre advokater for spørsmål Les mer Les me Voldsofre kan kreve erstatning fra gjerningsmannen. I tillegg kan det kreves erstatning fra staten Her gir Eurojurisadvokat Ørjan Berven en oversikt over hva som kreves for å få slik erstatning. Innledning Den som har lidd skade som følge av straffbare handlinger som har preg av vold eller tvang, kan kreve erstatning av gjerningsmannen Kontoret for voldsoffererstatning prioriterer behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her Høyesterett har i en ny avgjørelse gjort det klart hvem som kan få oppreising. Definisjonen på oppreisning er et engangsbeløp som er uavhengig av andre typer erstatning som den som er blitt utsatt en straffbar handling skal få

Straffeloven § 271 med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

 1. Erstatning etter forsørgertap. Har du mistet en nærstående som bidro til familiens økonomi (tap av forsørger) kan du ha krav på erstatning. Vi bistår jevnlig etterlatte i saker om erstatning etter forsørgertap og er Norges ledende advokatfirma innen erstatnings- og forsikringsrett. Erstatningsret
 2. Kroprenkelse. Kontaktforbud. Straffutmåling. Oppreisning. Erstatning. Straffeloven § 271, § 274 og § 57. 2018-12-13 Sandefjord tingrett - Dom TOVRO-2018-105663 En tidligere ustraffet mann på 24 år ble dømt til 60 timer samfunnsstraff for forsettlig kroprenkelse utført ved slag i ansiktet og spark mot kroppen til fornærmede
 3. Oppreisning er et juridisk begrep som har to distinkte betydninger.. I erstatningsretten er oppreisning en betegnelse på at erstatning tilkjennes for en ikke-økonomisk skade. Dette reguleres i skadeserstatningsloven § 3-5, som fastsetter de nærmere vilkår.Det er et vilkår at det enten er snakk om skade på person, eller overtredelse av visse straffebud
 4. Personskade Advokat 1 er spesialisert innen erstatning etter yrkesskader, trafikkskader, pasientskader og andre personskader. Gratis vurdering av din sak
 5. Grov kroprenkelse. Straffeloven (2005) § 274. dårlig utnyttelse av arbeidstiden m.m. Sjåføren fremmet krav om erstatning og oppreisning. Lagmannsretten - i motsetning til tingretten - kom etter en helhetlig vurdering av arbeidsforholdet til at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet
 6. Dømt for kroprenkelse. Ingar Lien. Publisert: 22 juni, Han ble også dømt til å betale 4500 kroner i erstatning for knust mobiltelefon og 10 000 kroner i oppreisning til hver av barna. Telefon 73 81 08 80 Kontakt oss firmapost@selbyggen.no. Redaktør og daglig leder Ingar Lien Journalist/ass. redaktør Svein Hilm
 7. Dersom du har vært utsatt for en vold eller annen kroprenkelse som har påført deg skade fysisk eller psykisk kan du ha krav på erstatning. For å kreve voldsoffererstatning må du normalt ha anmeldt saken til politiet og kreve ditt økonomiske tap medtatt i straffesaken mot gjerningsmannen (såkalt borgerlig rettskrav). I tillegg må hendelsen være

kroprenkelse - Store norske leksiko

 1. Kroprenkelse. Av § 271 følger det at den som øver vold mot en annen person eller på en eller annen måte krenker han fysisk straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Det vanligste alternativet er at man øver vold. Praktiske eksempler er å slå, sparke, skalle, klype eller lugge en annen
 2. Å spytte på noen kan regnes som en kroprenkelse dersom spyttet treffer kroppen (og ikke bare klær), og det kan dermed være straffbart. Men siden du ikke traff, vil det i verste fall regnes som forsøk på kroprenkelse. Også et slikt forsøkt kan være straffbart. Noe annet er om politiet vil gå videre med en slik sak
 3. ved flere anledninger har ført til høyere erstatning enn det normerte erstatningsbeløpet. I kapittel 4 skal jeg kort gjøre rede for oppreisningsinstituttet i Danmark og Sverige, blant annet hensynene bak bestemmelsen om oppreisning og utmålingsnivået i landende. Deretter vil jeg sammenlikne gjeldende rett i landene med norsk rett
 4. Du må møte hos politiet for andre anmeldelser. For å anmelde andre tyverier eller hendelser må du møte opp hos politiet. Mange steder må du ha en avtale før du møter opp. Derfor må du sjekke med nærmeste politi hvor du kan møte, og når det er åpent.. Du må for eksempel møte opp om du vil anmelde
 5. Noen ganger kan resultatet godt representere handlingen uten at det gjør noe («erstatning for kroppsskade»), og formuleringene i § 271 nedenfor er kanskje et eksempel på det. Men formuleringen i § 274 er vanskelig å forsvare. Grov kroprenkelse straffes med fengsel inntil 6 år

Forelegg for kroprenkelse, hva gjør jeg? NYTT TEMA. Innlegg: 4. Diego123. 06.10.18 14:27. Del. Jeg var ute på byen for litt over en måned siden, den kvelden havnet jeg på fyllearresten og hadde blitt anmeldt for ordensforstyrrelse og kroppkrenkelse av politiet Det kan vi først gi deg hvis du søker om erstatning og vi har alle opplysningene vi trenger, for å gjøre en konkret vurdering av saken din. Det tar rundt 2-5 minutter å gjennomføre sjekken. Har du spørsmål om du har rett til erstatning, må du gjerne kontakte oss på telefon 22 99 45 00. >Start sjekke Kroprenkelse omfatter ikke psykiske krenkelser (ytringer). Hva kan gjøre en kroprenkelse grov? Det skal særlig legges vekt på om kroprenkelsen har hatt sterk smerte, skade eller død som resultat. Slike følger kan det bare legges vekt på hvis gjerningspersonen opptrådte uaktsomt med hensyn til disse følgene, jf. § 24 For å kunne kreve erstatning må skaden knytte seg til en behandling du har hatt i helsevesenet. Det vil være tilfelle om skaden har skjedd på institusjon innen spesialist- eller kommunehelsetjenesten, i forbindelse med ambulansetransport eller om skaden er forvoldt av helsepersonell med offentlig autorisasjon eller lisens Kroprenkelse (tidligere kalt legemsfornærmelse) er mindre alvorlig enn kroppsskade (tidligere kalt legemsbeskadigelse). Krenkelser kan være klaps, slag som ikke gir skade, spytt på hudområde, lugging osv. Skader kan være sår som må sys med to sting eller mer,.

Der er nå konklusjonen at 47-åringen må betale 2,5 millioner kroner i erstatning for dødsfallet han ble frifunnet for å ha begått. Samme domstol som i fjor frifant 47-åringen for dødsfølgen og konkluderte med at han bare hadde slått den avdøde én gang, kom under erstatningssaken til at han slo minst to ganger og at det var årsakssammenheng mellom volden og at fornærmede døde Kroprenkelse. Sandefjord-mann må i retten etter voldsepisode på privatfest. Sandefjord-gutt (18) skal ha nikket til og slått til to andre - nå må han møte i retten. Voldsdømt fikk lavere straff fordi eksen provoserte ham. Kvinne ble mishandlet på hytte - rømte etter å ha dopet ned mannen Mannen i 20-årene ble for dette tiltalepunktet dømt for kroprenkelse, og ikke grov kroprenkelse som han sto tiltalt for. Samlet straff for mannen ble satt til fengsel i fem måneder. Tre av disse månedene ble satt som betinget. Mannen er også dømt til å betale den ene gutten 20.000 kroner i erstatning eksempelvis være oppfylt dersom tiltalen gjelder kroprenkelse, og det sivile kravet gjelder erstatning for tap som følge av samme voldshandling som tiltalen gjelder. Da springer rettskravet ut av den handling som straffekravet bygger på, nemlig kroprenkelsen. Det forutsettes at nevnte kroprenkelse var e En mann i 30-årene er i Kongsberg og Eiker tingrett dømt for kroprenkelse, etter å ha kjørt på en person, skriver Laagendalsposten. Mannen er også ilagt bot for forsikringssvindel.

Straffeloven § 273 med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

 1. En 46 år gammel mann bosatt i Egersund er i lagmannsretten dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for kroprenkelse (se faktaboks) etter å ha slått en annen mann. Fornærmede døde dagen etter hendelsen, som skjedde på et nachspiel i natt til nyttårsaften 2016, skriver Stavanger Aftenblad
 2. Til sammenligning vil en kroprenkelse være foreldet etter 2 år. Les mer om foreldelse av straffeansvar her. Strafferammen for mishandling i nære relasjoner er høyere enn strafferammen for kroprenkelse . Strafferammene for kroprenkelse og mishandling i nære relasjoner er også vesensforskjellige
 3. Heller ikke kroppsskade fant retten bevist, det eneste retten mente påtalemyndigheten hadde bevist, var kroprenkelse. Eller legemsfornærmelse, som det tidligere het. Fra fem og et halvt år i tingretten, 60 dager fengsel og ingen erstatning eller oppreisning; 2,44 millioner i erstatning og oppreisnin
 4. Nå må fem menn i 20-årene bosatt i Sandnes og på Jæren møte i retten tiltalt for grov kroprenkelse. Eventuelle krav om erstatning vil bli lagt ned av fornærmedes bistandsadvokat
 5. Dersom en handling regnes som en kroprenkelse, vil den normalt være straffbar og ikke tillatt. I forarbeidene til bestemmelsen i straffeloven om kroprenkelse vises det eksempler på når handlingen ikke regnes som en kroprenkelse (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) merknad til § 271 om kroprenkelse side 173)
 6. Kan man få erstatning selv om skaden er påført i nødverge? Det er sikker rett at selv om en person er frikjent for straffansvar, kan vedkommende likevel bli dømt til å betale erstatning til skadelidte. Dette skyldes at beviskravet i straffesaker er mye høyere enn i sivile saker
 7. Oppreisning er det som tidligere ble kalt erstatning for tort og svie, og er en betaling som skadevolder kan idømmes av moralske og preventive grunner, selv om skadelidte ikke har lidt noe økonomisk tap. Oppreisning reguleres av skadeserstatningsloven § 3-5. § 3-5 erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fakultetsoppgave JUS 4211, strafferett innlevering 29. mars 2017 Gjennomgang 25. april 2017 (10:15 - Storsalen O24 D ble tilkjent oppreisningserstatning og erstatning for merutgifter, men ikke erstatning for inntektstap. Dommen er avsagt under dissens, idet en Etter § 280 kan en uaktsom kroprenkelse bare straffes når den har ført til betydelig skade, jf. § 11. Det var det ikke snakk om her Etter straffelovens § 271 straffes kroprenkelse med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Grov kroprenkelse straffes med fengsel i inntil 6 år. Ettersom du er fylt 15 år er du over den kriminelle lavalderen i Norge, og du kan derfor straffes for ulovlige handlinger du begår. Erstatning Politiadvokaten har tatt tiltalt mannen for overtredelse av straffelovens paragraf 271 om kroprenkelse. I tillegg tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning til fornærmede. Her kan du se paragrafen og strafferammene dersom mannen blir dømt: § 271. Kroprenkelse

- § 272 Grov kroprenkelse - § 273 Kroppsskade - § 274 Grov kroppsskade - § 275 Drap - § 280 vil heller ikke slike handlinger i praksis gi grunnlag for erstatning, fordi det ikke anses rimelig å tilkjenne oppreisning for så beskjedne skader Bistandsadvokaten og fornærmede i saken opprettholdt imidlertid kravet om erstatning. Tiltalte bestred på sin side at vilkårene for erstatning var til stede, og nedla påstand om frifinnelse. Det er faktisk mulig å bli kjent «ikke skyldig» i norsk rett, men samtidig bli dømt til å betale erstatning til det samme mennesket retten har funnet at du ikke strafferettslig har forbrutt deg mot Skuespilleren er tiltalt for grov kroprenkelse med en strafferamme på seks år. Fra tiltalen: Kroprenkelsen er grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning, har karakter av overfall, er begått mot en forsvarløs person og har karakter av mishandling. Trusler og vol De ble heller ikke funnet skyldig i grov kroppsskade, men dømt etter den mildere bestemmelsen grov kroprenkelse. Den ene 18-åringen ble også dømt for en annen hendelse som skjedde noen uker seinere, der han skal ha slått en mann flere ganger i ansiktet. Han er tidligere domfelt to ganger for ran, vold og tyveri. Må betale erstatning Blogger frikjent for vold - må betale 15.000 kroner i erstatning. Den kvinnelige bloggeren som i forrige uke måtte møte i Oslo tingrett etter å ha blitt tiltalt for vold, er nå frikjent

20 år gammel mann frifunnet for overtredelse av straffeloven (2005) § 272, jf. §271, jf. § 15, medvirkning til grov kroprenkelse, etter at aktor frafalt tiltalen under ankeforhandling. Straff utmålt for overtredelse av straffeloven (2005) § 231 første ledd, oppbevaring av 39 gram amfetamin Krever 40.000 kroner i erstatning for el-sykkeltyveri. Kroprenkelse, trusler, hindring av offentlig tjenestemann, tre tilfeller av skadeverk, to ordensforstyrrelser og fire mindre tyverier Saken gikk til Høyesterett, hvor de fikk medhold, og 380.000 kroner i erstatning. Høyesterett (førstevoterende) la blant annet vekt på at selv om de to hadde søkt oppmerksomhet gjennom Big Brother og også senere hadde latt seg intervjue og avbilde om sitt forhold, så måtte de etter en viss tid (det var gått over ett år siden deres siste intervju) ha lov til å slå av lyskasterne

Syreren ble dømt for grov kroprenkelse og fikk seks måneders fengsel. Maria ble tilkjent 60.000 kroner i erstatning. - Jeg har rett og slett ikke ord. Jeg har aldri følt meg så verdiløs Slipper erstatning. Dette er fjerde gang saken blir behandlet i rettssystemet. Forrige gang var saken oppe var i Høyesterett i desember i fjor. Der ble lagmannsrettens dom på fem år og seks måneders fengsel fra i fjor sommer opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Advokat Sunde beskriver den nye dommen fra lagmannsretten er god og grundig Hei! Jeg ble slått til ettpar ganger på arbeid. Han har annerkjent straffeskyld. Hva gjør jeg? Kan jeg kreve erstatning for tapt arbeidstid og provisjonslønn? Og evt for slagene jeg ufrivillig tok imot? Eller skal jeg be han om å gjøre opp for seg uten å blande inn politiet? Ble anbefalt å la arb..

Kroprenkelse - Advokatfirmaet Wulf

 1. Den domfelte er dømt for grov kroprenkelse, Familien hadde krevd 300.000 i erstatning og synes også at aktoratets påstand på 1 års fengsel var for mild
 2. Barneloven § 31. Barneloven § 31 andre ledd, som lyder: «Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær
 3. Det som er oppsiktsvekkende, og som neppe blir tatt vel imot av offerets familie, er at tiltalte ikke ble idømt erstatning til offerets foreldre. Bistandsadvokaten hadde nedlagt en påstand om 150.000 kroner til hver av dem, men det har altså Oslo tingrett avslått
 4. dre tyverier

- § 272 om grov kroprenkelse erstatter (deler av) strl § 232. - § 274 om grov kroppsskade erstatter (deler av) strl § 232. - § 352 om grovt skadeverk erstatter § 292. eller utløse rett til erstatning. Se nærmere omtale av dette i pkt. 5.8 I tillegg til fengselsstraff må 29-åringen betale erstatning og oppreisning Kort tid senere meldte den 29 år gamle mannen for politiet og ble varetektsfengslet og siktet for kroprenkelse Grov kroprenkelse. Begrunnelsen for behandlingen han ble utsatt for, skal ha vært påstander om at han hadde stjålet piller, samt unnlatt å betale narkogjeld. Les også: Internt oppgjør i byens narkomiljø. De domfelte i saken er to menn og en kvinne. Kvinnen og en av mennene er i 20-årene. Den andre mannen er i 40-årene

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 25

Den ene av de tiltalte ble dømt for grov kroprenkelse da volden ble utført med et vinglass. Begge ble dømt til å betale sakens omkostninger med 1000 kroner hver, samt at de sammen måtte betale erstatning for lidt tap til den fornærmede på Ottos med 11.842 kroner samt oppreisningserstatning på 15.000 kroner Grov kroprenkelse straffes med fengsel inntil seks år. eller fått erstatning for disse, sier Kroken. Oppreisningserstatning. Advokat Gunnar Øystein Helgevold og advokat Gunhild Borgen forsvarer de to andre tiltalte mennene. Ingen av dem ønsker å uttale seg i forkant av rettssaken.. Blogger frikjent for vold - må betale 15.000 kroner i erstatning. Toppblogger dømt til fengsel for vold for andre gang på kort tid. Toppblogger anker ikke voldsdommen

Hvor mye kan jeg få i erstatning etter vold? - Overgrep

for kroprenkelse. Grunnlag er følgende forhold: Natt til 14. april 2017 i Dronningens gate i Lillevik slo han Mats Olsen i ansiktet med knyttet neve og/eller dro ham i håret og/eller sparket ham i bakhodet. Det tas forbehold om å påstå erstatning/oppreisning til Mats Olsen. LILLEVIK POLITIDISTRIKT, 25. april 2017. Anders Fjærvik. Mobbing, trakassering og sjikane forekommer både i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner. Det er et alvorlig problem for de som blir rammet av det, og det kan være svært ødeleggende både for enkeltmennesker og for organisasjoner. Men begrepene kan også misbrukes, og det kan føre til stor psykisk belastning for de som blir utsatt fo Sandefjordingen banket opp samboeren to ganger på ett døgn. Dagen før nyttårsaften fikk hun juling igjen. 1. mai skallet han til kvinnen ved et uhell - så det ble han frikjent for Hei Har et par hendelser som jeg lurer litt på hva et normalt hendelsesforløp foregår Vi er medlemmer på en hyttekoloni og har til tid og annen fester med de andre medlemmene I hendelse nr1: Sønnen til et medlem er med på festen, de fleste vet at han er tidligere rusmisbruker og ikke helt stabil,..

Erstatning til voldsofre - Jusstorge

 1. Det skrives videre at erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt. Fengselsstraff. Ifølge tiltalebeslutningen er forholdet brudd på Straffeloven (2005) §272 jf. §271, som straffes slik: § 271. Kroprenkelse. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham.
 2. Dømt til seks måneder i fengsel for seksuell handling og kroprenkelse. Halvparten av straffa er gjort betinget. Sunnmøre tingrett. må mannen betale 40.000 kroner i erstatning til jenta
 3. En fastboende kvinne må sone 45 dager i fengsel for gjentatte tilfeller av fysisk vold mot barnet sitt. Hun må også betale 30.000 kroner i erstatning til barnet

Hjem - KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNIN

Erstatning. De tre mennene som sto bak vanntorturen, samt innehaveren av forretningen, er sammen dømt til å betale erstatning til 20-åringen på 30.000 kroner. Alle de fem dømte må også betale 2000 kroner hver i saksomkostninger. - Min klient har ingen kommentar til dommen, sier 20-åringens bistandsadvokat Lars Faye Ree til. Må betale erstatning. Da retten behandlet saken delte de seg i et flertall på seks og et mindretall på én. Flertallet mente, basert på et opptak av samtalen mellom taxien og politiets operasjonssentral, at volden var av det beskjedne slaget. - Siktede har utøvd kroprenkelse i form av slag, står det i dommen Må sone i fengsel og betale erstatning. Den tiltalte mannen ble dømt til seks måneder fengsel, der fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år. To av månedene må derfor sones i fengsel. I tillegg dømmes tiltalte til å betale en oppreisingserstatning til den fornæmede mannen på kroner 15.000

21-åring anker ikke dommen etter dødsfall på Holmlia

Får 4,4 millionar i erstatning etter ulykke. mens tre menn er siktet for kroprenkelse etter knivhendelsen i en bolig i Søndre Land i januar som endte med at 34 år gamle Roar Engelund døde Slipper erstatning 21-åringen og hans mor har krav på 399 dagers fradrag i straffen for utholdt varetekt, mens varetektsfradraget for Odd Raymond Olsen er 412 dager. Retten har funnet at de tiltalte må frifinnes for kravet om oppreisningserstatning, som bistandsadvokat Sigurd Klomsæt stilte på vegne av Nils Olav Bakkens etterlatte bror og søster ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE. Politidistrikt: Øst politidistrikt. Anmeldelse: A anmeldte politiet for nærmest å ha knust armen hans i forbindelse med at han ble anholdt og påsatt håndjern. Dette ønsket han å få tilbake. A krever en million kroner i erstatning Da blir denne episoden «redusert» til en kroprenkelse, og da er denne handlingen foreldet. Retten idømmer heller ikke erstatning til fornærmede. Fornærmede er glad for å bli trodd. Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat er Lina Gjermundsdatter Stormoen

§ 272. Grov kroprenkelse. Grov kroprenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroprenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den: a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, b) er begått mot en forsvarsløs person «Grov kroprenkelse» handler om at det er utøvd vold eller fysisk fornærmelse som har medført sterk smerte, skade eller død, og om den er begått av flere i fellesskap, er uten foranledning, og til å betale den ene 30.000 kroner i erstatning. Mars 2019 - ran siktet for kroprenkelse, hva bør jeg gjøre? Offentlige institusjone Fengselsstraffen på 120 dager omfatter også vold mot to politimenn som kom til åstedet, og et tilfelle av kroprenkelse mot en person i sentrum av Årnes like etter klokka 03 natt til søndag. Kroprenkelse i straffeloven (2005) så har du krav på fri rettshjelp i saker om oppsigelse hvor du krever å stå i jobben eller krever erstatning. Vi i Advokatfirmaet Wulff har erfaring både med å bistå arbeidstakere og arbeidsgivere i oppsigelseskonflikter

Hvem kan få oppreisning? - rettshjelpsadvokaten

Kroprenkelse Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. En så har du krav på fri rettshjelp i saker om oppsigelse hvor du krever å stå i jobben eller krever erstatning Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker også utgifter til medisinsk behandling og rehabilitering samt til arbeidsrettede tiltak. Folketrygden finansieres ved medlemsavgift, arbeidsgiveravgift og. Fotballrådgiver Christian Eidem ble i Oslo tingrett dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha skadet investor Einar Greve under en innflytningsfest. Red.anm.: Christian Eidem ble frikjent da denne saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i september 2019

Erstatning etter daværende likestillingslov § 17 var ikke påberopt fra saksøker, selv om brudd på forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven § 8a var påberopt. Saksøker anførte ulike hendelser som grunnlag for at hun var utsatt for seksuell trakassering, blant annet ulike handlinger begått av administrerende direktør ved seks ulike anledninger Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroprenkelse. FN - Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Artikkel 19: «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet 21-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroprenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp. Hendelsen skjedde ved Holmlia skole 12. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fikk forstyrrelser i hjerterytmen og døde en måned senere En 38 år gammel mann som var siktet for drapet på Tina Jørgensen får 75 000 kroner i erstatning for urettmessig straffeforfølgelse. Det er langt under de 750 000 kronene advokaten hans ba om, melder Fædrelandsvennen. Mannen var en av fire som ble siktet i september 2015 for å ha drept Jørgensen i 2000 etter at en barndomskamerat tilsto drapet Man kan lure på hvorfor ikke paragraf 272 om grov kroprenkelse er benyttet, hvor kriteriene kan være at overgrepet har karakter av mishandling eller overfall, er smertefullt eller overlagt, og domfelte ble hverken pålagt å betale erstatning eller saksomkostninger

Retten ser på dette som ei kroprenkelse. Hendelsen fant sted i april i fjor, og bakgrunnen for det hele skal ha vært en krangel. Etter voldshandlinga, Søre Sunnmøre tingrett har dømt mannen til 21 dager fengsel og 90 timer samfunnsstraff. I tillegg må han betale erstatning på 15.000 kroner til fornærmede Nå venter partene på svar om Høyesterett skal behandle anken fra Eidem i den andre straffesaken som er gående. For selv om fotballrådgiveren ble frifunnet for å ha påført investoren grov kroppsskade, ble han likevel dømt til å betale Greve erstatning på 16.500 kroner, og 30.000 kroner i oppreisning. Artikkelen fortsetter under annonse

I tillegg til fengselsstraffen er 76-åringen dømt til å betale erstatning til nabokona, ektemannen hennes og deres datter etter et basketak i februar i fjor. Dommen er ikke rettskraftig En mann ble dømt for forsøk på grov omsorgsunndragelse og grov kroprenkelse etter at han på åpen gate prøvde å [ Oslo (NTB): Fire år etter at en gutt døde som følge av en rituell omskjæring på et legekontor i Oslo, er foreldrene blitt tilkjent erstatning av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Høyesterett skal avgjøre om det var riktig at en 16-åring dømt for to drap må betale erstatning. Dobbeltdrapet skjedde ved Wilds Minne skole i Kristiansand i desember 2016. Blomster og lys ble etter kort tid satt ned på stedet Han ble i stedet dømt for kroprenkelse, som i straffeloven er et mildere straffebud. I tillegg må tiltalte betale i overkant av 5.000 kroner i erstatning, og 3.000 kroner i saksomkostninger. - Etter mitt skjønn er dommen riktig, og den vil ikke bli anket fra vår side,.

Utmåling av erstatning etter personskad

Barn og familie; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik I Sør-Trøndelag tingrett er en mann i 30-årene dømt til betinget fengsel i 90 dager etter at han gikk til angrep på en 14-åring. Mannen er også dømt til å betale 14-åringen en erstatning på 15.000 kroner. Retten valgte betinget fengselsstraff fordi det var gått nesten ett år siden det tingretten betegner som kroprenkelse

Dommer fra Tingretter - side 14 - Lovdat

Oppreisning - Wikipedi

Dersom nemnda kommer til at det foreligger et brudd på regelverket, kan den også tilkjenne erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap. Arbeidsgiver kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig dersom vedkommende personlig er den utøvende trakassereren, men arbeidsgiver kan også holdes ansvarlig for trakasseringen dersom den er begått av noen som kan identifiseres med bedriften Trenger du råd om en rettslig problemstilling? Våre mest erfarne advokater gir deg kunnskapen du trenger Straffeloven § 273. Med våre syv bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte advokatfirmaet for voldsofre i landet.Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om anmeldelse og erstatning etter overgrep eller vold. Vi avklarer alltid om advokatutgiftene dekkes av offentlige ordninger før vi påtar oss din sak Godtar ikke forelegg, kan man angre? Offentlige institusjone

Personskade Advokat 1 - Advokatbistand ved personskad

En erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også en erstatning for ham. De vil ikke berike seg på dette, og derfor vil de benytte anledningen til å kreve et uvanlig lavt beløp i erstatning, sa Skard før han varslet at det vil bli lagt ned påstand om at Bertheussen dømmes til å betale en erstatning på 5.000 kroner slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste. eller en kroprenkelse. Strl. § 26 Slagsmål: Det var ved 03.20-tiden natt til søndag at det meldt om slagsmål i en bolig i sentrum. - Det oppsto en konfrontasjon da en person i 20-årene ble bedt om å forlate stedet, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt

Saker ved Trondenes tingrett uke 16. 16.04.18 kl. 09:00 + 2 dager. Hovedforhandling i sivil sak. Tvist vedrørende sluttoppgjør. Advokater: Rudi.. - Da sjåføren krevde erstatning, ble han truet. En av de tre passasjerene var svært aktiv, sjåføren ble slått flere ganger og skjorten revet opp, sier Rebnord i politiet. Da politiet kom til stedet, erkjente en av passasjerene å ha slått sjåføren. Dette er en mann i 40-årene. Han er nå anmeldt for kroprenkelse og trusler

Rettsavgjørelser - Side 17 av 43 - Frostating

En mann i 40-åra som sto tiltalt for å ha mishandlet sin mindreårige sønn kunne puste lettet ut etter at aktor trakk tiltalen mot ham Saker ved Trondenes tingrett uke 12. 19.03.18 kl. 09:00 + 5 dager. Hovedforhandling i sivil sak som gjelder krav om erstatning for økonomisk tap som..

Dømt for kroprenkelse - Selbygge

Voldsskade - Advokat personskad

Pasientskade: La oss se på erstatningen du er tilbudt

 • Hvordan bygge badstue.
 • Kingsizemagazine hiphop.
 • Moment formel.
 • Telio telefonnummer.
 • Klerat, forbud.
 • Renaa stavanger meny.
 • Saltstoff kryssord.
 • Kofferdam skip.
 • My un.
 • Ungdomsskole bergen sentrum.
 • Ambrasoft gratis.
 • Cobra venom.
 • Adler basteln mit kindern.
 • Assassin's creed origins review.
 • Tropehagen zoo sarpsborg.
 • Top fuel dragster rpm.
 • Xbox user account.
 • Mdr sachsen anhalt radio mediathek.
 • Dear ms or mrs cover letter.
 • Shiva safai second wives club.
 • Mrs mr mss.
 • Nedsunket blære symptomer.
 • Tekstiltusj hvit.
 • Lefdal haugesund tlf.
 • A alpha bravo charlie delta.
 • Fartsgrense combicamp.
 • Muppet show the cook.
 • Avant 520 bruksanvisning.
 • Galaxy s7.
 • Importer kontakter google.
 • Partnertreff berlin.
 • Ostesmørbrød i folie.
 • Gratis tecknade bilder.
 • Seksuele vragen voor je vriend.
 • Fjerning av osteosyntesemateriale.
 • Pagani huayra bc price.
 • Marilyn diptych andy warhol.
 • Asylsøkere ernæring.
 • Lasersverd.
 • Dfds taxfree pdf.
 • Isaac newton weetjes.