Home

Rektors rolle i fau

§ 10 - Rektors rolle Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse Rektor har ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet, elevgrunnlaget, foresatte, teknologi og politikk og fagene som kan være av betydning for skolens oppdrag og aktiviteter. Rektors evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling er derfor avgjørende Hva er forventet av meg som ny foreldrekontakt? Må jeg finne og definere min egen rolle, eller finnes det en norm jeg må få vite om? Innhold i, og formen på samarbeid mellom skolen/ rektor, og FAU; Innhold i, og formen på samarbeidet mellom foreldrekontakter og kontaktlærere; Kontinuitet for FAU Det kommer nye foreldre inn i FAU hvert år Hvis FAUs rolle og oppgaver er klart definert, vil det være lettere å rekruttere Rektor har ikke møterett i FAU, men det er fullt mulig å avtale at rektor er til stede på faste tidspunkter eller under visse deler av møtet for gjensidig informasjon og drøfting

runde. Dinest gjekk ordet til rektor Elin Brandsæter, som orienterte om si eiga rolle i FAU-møta og leiinga si vurdering av skulestart. Rektor er vanlegvis med på møta den fyrste halvtimen. Ho understreka kor viktige desse møta er for skuleleiinga. Viktige poeng: -Open dialog: FAU er ein viktig kommunikasjonskanal mellom foreldre og. Vi har også prøvd å inkludere hva din rolle er som klassekontakt og FAU representant. Men husk - her er ingen fasit; bruk din fantasi og energi og du skal ikke gjøre jobben alene. Vi ønsker deg lykke til i denne viktige oppgaven. Vennlig hilsen, FAU på Eiganes skole - Mai 2011 FAUs rolle har vært mest på skolens premisser. Utfordringen for FAU er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og komme med i skolens indre liv, bidra til at foreldrene/foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering av skolen, samt skolens endring og utvikling FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Typiske arbeidsoppgaver for FAU. Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem; Samarbeide med elevrådet, rektor og lærern Mange nyvalgte medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem og hva FAU egentlig skal arbeide med. Her finner du mer informasjon: Foreldrerådet og FAU

Ved mange skoler er det imidlertid slik at rektor blir invitert til å være til stede på en del av møtet i FAU. Informasjon fra rektor kan for eksempel være en fast post på sakslista, enten på hvert møte eller på noen møter. Utveksling av gjensidig informasjon er som regel nyttig, både for rektor og medlemmene i FAU Rektor skal gi foreldre nødvendig informasjon om skolen og om forhold som angår den enkelte elev, og sørge for å gi opplæring til medlemmene i råd og utvalg. Rektor har også ansvar for å lære opp foreldrene i hjem-skole-samarbeidet. FUG har laget en egen presentasjon som rektor kan bruke FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldre-rådet. Hvorfor har skolens foreldre et FAU? Mandatet - hva er FAUs rolle? Foreldrene har rett til medvirkning i skolen FAU: Har ansvar for å koordinere og være pådriver i FAU's arbeid. Gjennom dialog skal FAU være initiativtaker i endringsprosesser og holdningsskapende arbeid Gjennom kontakt med rektor og eventuelt andre skal FAU holde seg oppdatert FAU bør komme med innspill. Spesielt i forhold til skole-hjem-samarbeidet har FAU en viktig rolle Rektors rolle i arbeidet mot mobbing. Rektor eller skoleledelsen er den viktigste pådriveren på skolenivå for å forebygge og stoppe mobbing. (FAU, Su, SMU) og elever. Et godt samarbeid på tvers av aktørene bidra til å bygge gode og trygge læringsmiljø for elevene

 1. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Det blir avholdt foreldremøte i alle i alle klasser , der valg av FAU-representant vil være et viktig punkt på agendaen. Det er viktig for skolen å ha engasjerte og aktive foresatte i FAU
 2. FAU skal representere alle foresatte ved skolen, og skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4. Alle klasser skal velge klassekontakter. De som får denne rollen, er automatisk medlem av FAU. FAU ønsker å gjøre foresatte oppmerksom på at FAU- møtene er åpne for alle
 3. FAU Representantenes Rolle og Oppgaver . Vedtekter for FAU ved Snarøya skole.pdf. Styrprotokoll. Styreprotokoll styremøte i FAU Snarøya skole 20.06.16. Søknadsskjema. Ved søknad om noe bidrag i form av et symbolsk bidrag fra FAU - benyttes dette skjema
 4. Rektor- kjenn din rolle! Du står på skolens scene. Veileder: Erlend Dehlin Master i skoleledelse NTNU Vår 2016 . Forord Arbeidet med denne masteravhandlingen har vært både givende og utfordrende. Motivasjonen til å skrive om improvisasjon har vært stor gjennom hele prosessen, selv om det å finne veie
 5. FAU-representantens rolle: • delta på FAU-møter, omkring seks møter i løpet av året. • formidle referat til foreldrene i klassen, og ta opp saker i FAU på deres vegne. Rektor bruker litt av tiden i starten av et møte for å informere om nytt fra skolen og driftsstyret
 6. 3.2.8 Rektors rolle Det er et foreldreutvalg(FAU) for både skolen og barnehagen og et felles brukerråd. Det er faste møter annenhver måned i brukerrådet. 1.2 Valg av tema Botn skole startet arbeidet med LP(læringsmiljø og pedagogisk analyse)-modellen høsten 2006
 7. FAU er bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og skal ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. Aktuelle arbeidsområder for FAU: Saker fra klassekontaktene; Skolepolitiske saker; Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhe

Dato for konstituerende møte i FAU fastsettes, og informeres om, samtidig med innkallelsen til årsmøte i Foreldrerådet. Sittende leder i FAU er ansvarlig for innkallelse og konstituering av nytt FAU. Valgte leder, nestleder og kasserer kan fritas fra foreldrekontakt rollen ovenfor klassen. Vara inntrer da i deres ste FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Les FAU Vålerenga skole - en innføring for mer informasjon. Valgordninge Innkaller herved til møte i FAU onsdag 28.11.2018 kl 1800 på personalrommet 2. etasje Lutvann Skole. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 3. Informasjon og dialog med rektor Svein Pillgram Hansen 4. Juleavslutning 5. Din rolle som fau representan

Krav og forventninger til en rektor - Udi

Til representanter/vara i FAU Rektor Svein Pilgram Hansen Innkaller herved til møte i FAU onsdag 29.08.2017 på personalrommet 2. etasje Lutvann Skole kl. 18.00. Saksliste: 1. Første trinns representanter får innføring i fauarbeid. 2. Informasjon og dialog med rektor Svein Pilgram Hansen 3. Hvilken rolle har vi som faurepresentanter? 4 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) To representanter fra kommunen hvor rektor er den ene. Rådene og utvalgenes rolle. Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser Rektors rolle i en digital utvikling i skolen. NTNU 2014 Odd Arnold Skogsholm Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Master i skoleledelse. i Forord Jeg har nå gjennomført fire år med etter- og videreutdanning i skoleledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og NTNU Rektor går inn i en rolle som praktisk tilrettelegger mer enn som pedagogisk leder som utfordrer, støtter og legger til rette for lærende prosesser i organisasjonen (Darling Hammond 2010, Finnan 2003, Leithwood and Riel 2003). Rektorene og praksislærerne i undersøkelsen ser på skolene sine som praksisskoler

Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er ofte klassekontakter. De skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse. Forskning viser at engasjerte foresatte gir bedre læring. Ditt engasjement smitter over på barnet — Hvordan kommenterer du påstandene og innholdet i brevet fra FAU? — Jeg synes det er leit at FAU opplever skolen slik. Og jeg stiller spørsmål om dokumentasjonen til FAU i forhold til de sterke påstandene de kommer med. Men det jeg kan si, er at vi kjenner oss ikke igjen i det som FAU beskylder oss for, sier rektor ved Bjerkreim skule, Dag Voigt

Et mangelfullt samarbeid med FAU - God Skol

Hva er FAU? - BB

I tingrettsdommen kritiserte rettens flertall UiT-rektor Jarle Aarbakke (70) for å komme i en situasjon der det kunne stilles spørsmål om forbindelseslinjer. Tillitsvalgt Egil Børge Mikalsen (64) i Forskerforbundet stiller spørsmål om rektors rolle i oppsigelsessaken der hans samboer Thrina Loennechen (60) ifølge dommen hadde en sentral rolle Det er FAU som ber om møtene, men skolen ved rektor eller ass rektor blir invitert med og stiller hver gang. d. ̊ Trivselstiltak pa skolen - (fra alle trinnene) Foreldreundersøkelsen en del av dette. e. Nyttårsball - (foreldre fra 9. og 10. trinn) Saken ble presentert forrige møte. FAU-leder sender ut en e-post når oppsummeringe Rektors uformelle kontaktpunkt med FAU. Informasjon og spørsmål. SAKSNR SAK/VEDTAK FRIST ANSVARLIG 22/(18/19) GODKJENNE INNKALLING Innkallingen Orienteringssak Synøve slutter som klassekontakt og sekretær . Det foreligger et forslag at Stine Nordeide trer inn i rollen som både klassekontakt (5.klasse) og sekretær. Hu Referat FAU 4. juni 2019 Til stede: 1abc, 2ab, 3abc, 4abc, 5a, 6a Rektors hjørne Rektor var på ferie og kunne derfor ikke møte. FAU-leder har snakket med inspektører, og videreformidler følgende saker: - Gjenglemt tøy og verdisaker: Skolen ber om at foreldre ser etter oftere, i knaggerekke fo Møtte FAU og rektor på Gulskogen. Tirsdag 28. april fikk Bane NOR og en representant fra Drammen kommune komme på et FAU møte ved Gulskogen skole og fortelle om prosjektet. Denne artikkelen er eldre enn ett år. Bane NOR er opptatt av å få i gang et samarbeid,.

Rektors ti minutter bestod bl.a. av svar på spørsmål etter forrige FAU-møte: Valgfag på ungdomstrinnet: Oversikten som sendes ut til elevene i forkant, viser et bredere tilbud enn det faktisk blir Referat FAU møte 10/10-16 1.Rektors kvarter Rektor informere kort om at skolen har vært i kontakt med politiet i forhold til overfall som har skjedd på Ambjørnrød. Tirsdag er det personalmøte på skolen, her skal skolens personal se nærmere på hvordan de skal håndtere situasjonen Rektors halvtime Presentasjon sendes FAU-representanter i hver klasse. Informasjon ligger også på skolens nettside. Noen hovedpunkter: • Skolen oppretter er miljøteam som skal besto av sosiallærer og 2 miljøterapueter, hvor av den ene starter 1.3.18

Etter dette forlot Rektor Peter møte, og FAU møte ble satt. Møte ble ledet av Ane Elida som leder, og nestleder Melinda presenterte seg og fortalte litt hva de har gjort. FAU kom seint igang i år, fordi det tok lengre tid å få oppnevnt FAU representanter til årets FAU. Fortsatt er det 6 klasser som ikke har oppnevnt noen FAU representant Else Stjernstrøm og Siw Skrøvset retter i sin artikkel De problematiske spenningene og rektors rolle fokus mot uenigheter som utviklet seg til problematiske spenninger mellom en gruppe lærere og rektor ved en skole. Empirien er hentet fra en av skolene i et nasjonalt forskningsprosjekt,. pdf Referat fra FAU-møte 12. november 2019 [135.64 kB] pdf Referat fra FAU-møte 10. desember 2019 [228.75 kB] pdf Referat fra FAU-møte 20. januar 2020 [159.60 kB 2. Orientering om arbeidet i FAU. a. Pål introduserer FAU sin rolle. FAU representerer foreldre, og temaer som tas opp angår mange elever eller større grupper. Enkeltsaker går direkte til skolen, men her kan FAU-representanten ta saken opp. Se håndbok. b. FAU har ansvar for noen faste arrangementer, 17. mai, julemarked, i tillegg ti

Foreldrerådet og FAU - FUG - Foreldreutvalget for

 1. Rektor: - 9a har skapt en fryktkultur hos ansatte For å verne elevene bedre mot mobbing og trakassering i skolen ble opplæringslovens kapittel 9a styrket i 2017. Vel to år etter innskjerpinga svarte 57 prosent av de tillitsvalgte på arbeidsplassene at lærernes rettssikkerhet er svekka
 2. FAU-møte 5. mai 2020 - på Zoom 14 FAU-representanter til stede. Referent: Janne Fredriksen 1. Rektors halvtime De ansatte var veldig spent før oppstarten av 1.-4. trinn med tanke på å overholde smitteverntiltakene. Men det er god og rolig stemning og det har gått overraskende bra
 3. Ny rolle for rektor: Trives som assistent i barnehagen Hele forrige uke gikk Else Berit Skagen rett forbi de mørke vinduene til rektors kontor ved DMMH. Mariell Tverrå Løkås. Publisert fredag 16. oktober 2020 - 15:17 Sist oppdatert mandag 19. oktober 2020 - 08:27
 4. 6. Rektor tar kontakt med politiker Line Ostad (H) for mulig SU møte 9/10. (Bekreftet kl 12.30) 7. FAU møte for nytt styre blir 8 oktober 19.00-20.30 på Langemyr skole, i Trollsvingen 21. 8. FAU har fått tildelt til skolen 10 nye vester (gitt i gave fra FLAK Kristiansand), smashballstati
 5. Kort orientering fra rektor om ressurser, økonomi og personalsituasjonen. Vårens førskoledager for skolestartere er avlyst. Det jobbes med oppstarten for de. Rektor har kommunikasjon med påtroppende rektor digitalt. Hun gleder seg til å begynne på Nyborg 1.august. Møtet gjelder FAU-representanter og rektor Nyborg skole Dato 29.april 202

Virik Skole FAU, sandefjord. 208 liker dette. FAU Virik Skole er foreldrenes/foresattes uavhengige utvalg som jobber for et bedre miljø for alle som er.. Rogne skule er ei barneskule som ligg i Rogne om lag 14 km nord for Fagernes i retning Beitostølen. Skulen er frå 2010, og har om lag 130 elevar frå 1-7.klasse. Det er 27 tilsette som jobber i skule og SFO

Som rektor har jeg hørt lignende bekymringer selv, Det er nettopp her pedagogikken spiller en rolle: lærere kan skape interesse for nesten hva som helst hos elever. Jeg tror selv at jeg er nærmest å snakke med foreldrene på FAU-møter Gunnar Bovim, rektor ved NTNU De nasjonale forskningsetiske komiteene. Loading Mange etterspør forskningsetisk refleksjon over NTNUs rolle i dette

Hva forventes av meg som FAU-medlem? - FUG

 1. gen av tiltak i arbeidet slik at det møtte de behov skolene hadde
 2. være en annen enn rektor som er utvalgets leder fordi rektor allerede er helt sentral når det gjelder informasjon, saks-forberedelse og oppfølging av vedtak. I tidligere retningslinjer sto det at rektor skulle være samarbeidsutvalgets sekretær. FUG oppfordrer samarbeids-utvalgene til å be kommunen klarlegge sitt syn på utvalgenes rolle
 3. Hva er egentlig rektors rolle? Ved å intervjue fem andre rektorer som også hadde innført modellen ved sine skoler, ønsket jeg å finne ut hvilke erfaringer de har gjort seg. Jeg har også sett på om rektors rolle i LP-modellen er i henhold til det som i litteraturen blir beskrevet som en god skoleleder og jeg tar også opp lærergruppeledernes rolle og ansvar i forhold til personalet med mer

Har rektor rett til å delta på FAU-møtene? - FUG

Rektor Pål Baklid (til venstre) og FAU ved Skoger skole ga nyttige tilbakemeldinger til planleggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Prosjektsjef Hanne Stormo og rådgiver Svein Sørheim fortalte litt om bakgrunnen for prosjektet, men mest om de lokale konsekvensene FAU og rektor ved Slemdal skole, som ved skolestart får 1. til 4. trinn på Holmen skole, har bedt om vurdering av sikkerheten på flere punkter på barnas skolevei. Det har ikke Bymiljøetaten svart ut, selv om det er under en uke til skolestart SU FAU • SU består av 9 medlemmer: - 2 valgt fra FAU, FAU-leder + en til - 2 valgt fra lærerne - 2 elevrådsrepresentanter - 1 valgt fra andre ansatte - 1 kommunalt valgt • Rektor er fast sekretær • SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. SU er skolens øverste samarbeidsorgan Kristina er lærer i videregående. I elevgruppen hennes går Sheila, hun har utenlandsk bakgrunn. Det er elevenes avgangsår og de er i full sving med å planlegge den etterlengtede russetiden. En dag etter norsktimen spør Sheila om å få snakke litt med Kristina. Sheila er lei seg fordi mye av.

Rektor - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

Fau møte 4. november 2014 REKTOR INFORMERER: - Økonomi :oppsummert: begynner å få kontroll på økonomi i skolen, økonomi i SFO er enda ikke under kontroll. Pr.oktober ligger SKOLEN på minus 1,5 mill. P.g.a for mye brukt i vår. MÅLSETTING: fra og med i høst skulle skolen gå i balanse. Dette har blitt innfridd, skolen driver me Rektors rolle er å lede styrets arbeid med sakene. Det er derfor rimelig at rektor holdes orientert om administrasjonens forberedelse av saker i forkant av styrebehandling. Universitets og høyskoleloven fastslår også at direktør forbereder og legger frem saker etter samråd med rektor

Rektors rolle i arbeidet mot mobbing - Læringsmiljøsentere

 1. Nå kan FAU ved alle skoler i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Randaberg, Stavanger, Gjesdal og Bjerkreim søke om inntil 60.000 kr! FAU-gaven kan gå til: • Aktiviteter som kommer skolens elever til gode • Oppgradering av uteområde/skolefane/nytt utstyr som kommer skolens elever til gode FAU-gaven kan ikke disponeres til følgende
 2. Rektors ansvar Rektor skal sørge for at samarbeidsutvalgets medlemmer er kjent med utvalgets funksjon og hensikt, hvilket også betyr klargjøring av medlemmenes rolle og ansvar. Rektor skal legge forholdene til rette slik at utvalget fungere etter intensjonen
 3. Hun har vært med å utvikle den fra en skole på under 100 elever til det den er i dag, nesten 250. Hun har dessuten spilt en aktiv rolle i utviklingen av de andre Oasen-skolene også, og til sammen er vi nå blitt en familie på over 370 elever og over 100 ansatte. Hilde starter ny jobb som rektor ved en ungdomsskole i Kristiansand kommune
 4. oritetsbarn ved Uranienborg skole, og manipulering av mobbetall ved skolen, som vant årets Benja
 5. Rektor eller fagutvalget redegjør for status for skolens bibliotek og hva som bokbussens rolle er • Hilde 4a, Ståle 6c ! Kommunikasjonskomite • FAU FaceBook-side opprettes for praktisk kommunikasjon o Skjerm i spisefri ! FAU ber om at skolen innskjerper spiserutinene og innfører skjermfri i spisepausene
 6. utt har hatt sine utfordringer og er ikke vellykket viser en vurdering skolen har gjort. Ordningen vil bli reversert
 7. Som rektor er jeg stolt av det arbeidet som gjøres hver dag av ansatte og elever ved Bjørnsveen ungdomsskole Hovedsatsningsområdet dette skoleåret er å jobbe mer temabasert i fagene. Lærerplanene er under revidering, der fokus på dybdelæring, temaarbeid og å se sammenghenger på tvers av faggrenser er sentralt

Rektor har også hovedansvar for å sørge for elev- og foreldremedvirkning frem til elevene er 18 år gamle (opplæringsloven kapittel 1-1 og 13-3d og forskrift til opplæringsloven kapittel 20), for at elevråd, skolemiljøutvalg og skoleutvalg fungerer godt, og for å sørge for at det gjennomføres utviklingssamtaler med elever og foreldre Møtet gjelder FAU -representanter og rektor Nyborg skole Dato 2.september 2020 Tid 18.00 - 19.45 Sted Personalrommet Nyborg skole Til stede Torkel Haugan Hansen, Even Holte, Ida Stavnesli, Lillian Renå , Astrid Rekstad Hernæs ,Arnhild Staal Pettersen, Marit Galaaen, Forfall Hilde Merete Larsen , Trond Simense

FAU - Marienlyst skol

Forvirrende rektor-rolle. Khrono. 26.06.2020. Førsteamanuensis i filosofi, UiT Norges Arktiske Universitet. Å være rektor på et universitet handler ikke om å score poeng i departementets måltallsprotokoll, men om å kjempe for det som gir universitetets aktivitet mening Klassekontakter, rektor og ledelse i FAU, VTu 2019/2020, pr. 27.09.2019. Klasse. Navn. Telefon. E-post. Rektor. Hanne Marken Dalby. 480 72 361. hanne.marken@vestre.

FAU - Stovner skol

 1. Innkalling FAU-møte tirsdag 3.mars kl. 1800-2000 Sted: Personalrom, innenfor biblioteket Agenda: 1. Rektors halvtime 2. Steinar Alsos orienterer: ny opplæringsplan er på høring 3. Utbygging blir utsatt. Utbyggingsgruppa orienterer 4. Utbygging på Skullerud - mener vi noe? Bør noen følge dette spesielt? 5. status skolehagegruppa 6
 2. Selv om rektors rolle formelt sett er ulik i de to styringsmodellene, ser vi i praksis at rektors rolle er relativt lik i begge modeller, sier hun. Sterke kulturer. Den siste forklaringen hun trekker fram er at universiteter og høgskoler ofte har sterke tradisjoner og historie
 3. Møtereferat fra FAU ved Hovin skole Dato: 19.november 2019 Tid: 18-20 Sted: Hovin Skole SAKER: Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor Rektor informerte om planer fremover. Skolen har jobbet med strategisk plan med tiltak for året. Områder det jobbes med er: - Nasjonale prøver - Elevundersøkelsen - Kommunikasjon med FAU

FAU-styret har ansvar for sekretariatet, salg av bonger og lodd, og premieutdeling. 17. mai-komiteen tar ansvar for å skaffe premier til boder og setter opp vaktlister for de ulike trinnene. Kontaktlærers rolle i samarbeid med klassekontakt: Informere tydelig om hva som forventes av klassekontaktene på foreldremøte, dele ut skriv En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skoleledelsen. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole Som undervisningsinspektøren samarbeider du tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen. I mange tilfeller vil undervisningsinspektøren opptre som rektors stedfortreder. Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilket nivå i skolen du jobber på, og i hvilken kommune du jobber i

Snarøya skole : FAU

Til Rektor og FAU v/Teie Skole Teie 31/10-2018 Hei, Vi vet dere er midt i prosessen med å velge hvor den tradisjonelle 17. mai feiringen skal foregå fremover, og at alternativene er enten Rosahaugparken eller Teie Skole. Vi fra Teie Vel vil gjerne gi våre tanker omkring arrangementets betydning for hele Teie. V Molde (NTB). En kvinnelig rektor er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i 60 dager for grovt underslag av penger samlet inn av skolens foreldreråd Innkalling FAU-møte tirsdag 21.januar kl. 1800-2000 Sted: Personalrom, innenfor biblioteket Agenda: 1. Rektors halvtime 2. Driftsstyret har hatt møte. Steinar orienterer 3. trafikksikkerhetsgruppa trenger flere medlemmer! Unik mulighet til å forme hjertesoneprosjektet på VÅR skole

FAU-møte mandag 4. juni 2018. 1. Informasjon fra skolen v/rektor. Førskoledag arrangeres onsdag 6. juni med over 100 førsteklassinger på besøk. Det har vært mye jobb med rekruttering av personal i vår, noe som har resultert i rundt ti nyansatte. Noen stillinger er fortsatt ubesatte, på grunn av oppsigelser og folk som har trukket seg. Rektor har en ambivalent rolle i det norske skoleverket. På den ene siden er rektor ansvarlig for skolens drift og elevenes velvære og læringsmiljø. På den andre siden er læreplaner, lønninger og personalpolitikk bundet av sentrale retningslinjer som hemmer rektors muligheter til å være pragmatisk og løsningsorientert Am 17. November, 17.30 Uhr, stellt Prof. Dr. Veronika Grimm, die an der FAU den Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie leitet und seit April 2020 Mitglied des Sachverständigenrats ist, das Gutachten an der FAU vor. Weiterlese

Referat fra FAU-møte onsdag 25.04.18 på Sinsen skole Tilstede: Mari Midtstigen (1A), Ida Tidemann (1D), Alexandra Stojkovic 1. INFO FRA REKTOR/ BEMANNING PÅ SKOLEN Hvordan forholder Sinsen seg til den nye lærernormen: Når det gjelder lærernormen gjelder antall pedagogiske årsverk på skolen totalt og ikke antall elever i en klasse Rektor dømt for underslag av FAU-midler. (FAU) ved skolen. Pengene skulle gå til elevformål som lunsj, spill og andre arrangementer. Underslaget foregikk i en periode på over to år, og rektoren overførte både FAU-penger til sin private konto og betalte private regninger fra FAUs kontoer Referat fra FAU-møte Haraldsvang ungdomsskole onsdag 22. april Mary Ann Vestre, Terje Våge, Stein Inge Morrisback, Nils Sigurd Ohm, Line Paasche, Ronny Mardal, Olav Espedal Rektor informerer: Hjemmeskole - Elevene sendt hjem med bøker 13. Mars - Planlegging med elevene fredag 14. Mars - Ble lengre enn først vente Referat fra møte i FAU 07.01.13 Til stede: Odd Roar, Liv, Olav, Sverre, Lill Kari, Terje (kun første del). Sak 1: Saker fra rektor. Orientering fra møte med Brønnøy kommune angående trafikkmønster ve

 • Norske blader.
 • Balansepute test.
 • Strømmen storsenter la fiesta.
 • Alabaster bearbeiten.
 • We are the world text.
 • Cobbs vinkel.
 • Beatrice kenneth violeta.
 • Seitliche bauchmuskeln trainieren gerät.
 • Hovercraft selber bauen baupläne.
 • Settlers of catan online.
 • Hva er en kirurg.
 • Seksuele vragen voor je vriend.
 • Kjøpekontrakt bil firma.
 • Canon business center.
 • Har nordmenn lov til å røyke hasj i amsterdam.
 • Konjakk hennessy.
 • Haukås hytte.
 • Mva byggeprosjekt.
 • Märkning livsmedel.
 • Hurt chords am.
 • Kjøpekontrakt bil firma.
 • Tusenogennatt jotun.
 • G xbox live.
 • Briard schwarz.
 • Rs 07 maple logs.
 • Forventet levealder 1950.
 • Päckchen preise.
 • Kaviar kalori.
 • Studere i danmark som norsk.
 • Frue kryssord.
 • Hässlichste braut der welt name.
 • Tempo panter 470.
 • Muhle scheermes.
 • Emmett till woman.
 • Zellstadien nach befruchtung.
 • Bibi und tina mädchen gegen jungs ganzer film stream.
 • Schenker ålesund.
 • Manute bol ayak bol.
 • Ikea restaurant menu.
 • Gecko 2017.
 • Tysklands største havn.