Home

Uttak av grunnvann

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) - Lovdat

 1. Rådigheten over grunnvann må utøves i samsvar med kravene i §§ 10 og 15 annet og tredje ledd. Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler. For skade eller ulempe som følge av utøvelse av rådighet over grunnvann, gjelder reglene i kapittel 9 om erstatning for skade tilsvarende så langt de passer
 2. Uttak av grunnvatn som i seg sjølv, eller naturleg må sjåast under eitt, som overstig 100 m 3 /døgn, må meldast til NVE for vurdering av konsesjonsplikt (§ 45). Ingen må starte opp grunnvasstiltak som kan vere til nemneverdig skade eller ulempe for nokon allmenne interesser utan konsesjon frå vassdragsmyndigheita (§ 45)
 3. Nydannelse av grunnvann avhenger av jordas lagringskapasitet for vann. Mye av nedbøren infiltreres i jorda, Nivået er avhengig av tilført vann til grunnen fra regn og snøsmelting, og uttak av vann slik som fra planter, fordampning og eventuelle menneskelige uttak
 4. Grunnvann er ofte bedre egnet som drikkevann enn andre typer ferskvann, fordi den er av en helt annen kvalitet. Grunnvannet har nemlig et lavere innhold av mikroorganismer og humusstoffer, og har som regel en temperatur som er jevn
 5. Grunnvann er en av jordens viktigste og mest tilgjengelige naturressurser. Likevel er det nok mange som ikke er klar over at undergrunnen, enten det dreier seg om fast fjell eller løsmasser, alltid inneholder vann under det nivået vi kaller grunnvannsspeilet
 6. Grunnvann er vann i mettet sone under jordoverflaten, det vil si i den delen av grunnen hvor alle sprekker og porerom er helt fylt med vann. Over grunnvannet, i umettet sone, er porer og sprekker bare delvis vannfylte, vannet her kalles markvann.
 7. Grunnvann i fjell er derfor en viktig kilde til vannforsyning i spredt bebyggelse. Bergartene i Norge er i seg selv tette, og vannet siver i sprekker og små kanaler gjennom berget. Vi snakker derfor om sprekkeakviferer (akvifer = vannfører), dette i motsetning til poreakviferer, som er det vanligste i store deler av Europa. Den eneste porøse bergarten på fastlandet i Norge er.

NVE gir konsesjoner for uttak av grunnvann. Informasjon og veiledningsoppgaven for dette området er fordelt mellom flere myndigheter. Krevende oppgave for kommunene. På landsbasis er det ca. 331 000 mindre, private avløpsanlegg På bakgrunn av geologisk grunnlagsmateriale og befaring ble sand- og grusavsetningen nord for renseanlegget og skistadion vurdert som interessant med tanke på uttak av grunnvann. Avsetningen har et rotpunkt opp mot veikrysset i øst, og brer seg ut i en vifteform mot Mosvatnet i vest, se figur 5 Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler. Bestemmelsen er en anvendelse av prinsippet om bærekraftig utvikling på grunnvannsressurser, og hoved-prinsippet er at uttaket ikke må være så stort at det fører til synkende grunnvannsnivå over flere sesonger o Egnet for uttak av grunnvann (kan gi høye effekt- og energiuttak) o Med tynt løsmassedekke (rimelig boring) o Med tykt løsmassedekke (noe dyrere boring gir høyere investeringskostnader) Økonomisk potensial for grunnvarme . o Geografisk lokalisering av varme- og kjølebehov

kontroll med uttak av ferskvann og grunnvann og magasinering av overflatevann, f) kontroll med, forebygging av, og om relevant, forbud mot utslipp fra punktkilder og diffuse kilder som kan forårsake forurensning i vann, g) tiltak for å sikre at de hydromorfologiske forholdene oppfyller miljømålene, h Uttak av grunnvann innenfor tålegrensen er regulert ved at det oppstilles konsesjonsplikt i vannressursloven § 45. Vassdragsmyndigheten har kompetanse til å fastsette konsesjonsplikt etter annet ledd bokstav a) for «vannuttak som overstiger en grense som vassdragsmyndigheten har fastsatt i forskrift»

Både uttak av sand og grus i elva og uttak av grunnvann vil vel være konsesjonspliktig etter vassressurslova. Jeg kjenner ikke til om grunneieren har konsesjon på masseuttaket sitt. 07.05.2012. Når grunneier er uvillig til å avstå grunn til vannforsyning, er det et alternativ anmode fylkesmannen om ekspropriasjon - Vurdering av grunnens (fjell og løsmasseavsetninger) potensiale for uttak av grunnvann. - Beregning av karakteriserende hydrogeologiske parametre for uttak av grunnvann ved bruk av testmetoder i felt. - Prøvetaking og karakterisering av grunnvannets kjemiske sammensetning. - Evaluering av fare for forurensning Vennesla vannverk - Søknad om tillatelse til økt uttak av grunnvann fra Drivenesøya i Otra i Vennesla kommune . NVE har mottatt søknad fra Vennesla vannverk om tillatelse til økt og endret uttak av grunnvann i Vennesla kommune. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov

Grunnvatn - NV

 1. Akvafarm Rjukan AS - Bruk av allerede uttatt grunnvann til produksjon av fisk - Tinn kommune i Telemark NVE viser til henvendelse av 11.5.2016. Omtale av plan for tiltaket Akvafarm Rjukan AS søkte den 4.11.2014 (revidert søknad datert 15.1.2015) om tillatelse til uttak av grunnvann, til produksjon av fisk i ferskvann med slakteri
 2. Utveksle informasjon om god praksis i håndtering av uttak av grunnvann med hensyntaken til klimaendring. Bidra til samordning av grunnvanns-forvaltning og andre politikkområder som landbruk og drikkevann. Utveksle informasjon om andre tema med relevans for drikkevann. Betydning for Norge
 3. ) fr

Grunn- og markvann - NV

I en artikkel i tidsskriftet Nature har et internasjonalt lag av forskere modellert hvordan uttak av grunnvann påvirker ferskvannssystemene på global skala. Modellen viser en klar ubalanse mellom hvor mye ferskvann som entrer systemene, primært i form av regn, og hvor mye som forsvinner ut Uttak av grunnvann må ikke overstige tilsiget på lang sikt, og kan være konsesjonspliktig etter § 8 etter nærmere regler, se 19.7.2. Disse reglene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å løse de brukskollisjoner som kan oppstå når en grunnvannsforekomst berører flere eiendommer Uttak av grunnvann til et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret ved Skoresbruhølen på Driva i Oppdal kommune. - Maksimalt uttak: 2 600 m3/døgn (30 l/s). - Gjennomsnittlig uttak over året: 500 000 m3/år (16 l/s). Nødvendige opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning som er utarbeidet av Asplan Viak grunn av svært god hygienisk kvalitet i grunnvann fra løsmasser, vil ferskt og salt grunnvann gi unike muligheter til å produsere biosikker lakserogn hele året. Anlegget ble stiftet i 1998 og produksjonen har fram til nå basert seg på uttak av salt grunnvann. En vannforsyning basert på grunnvann fra løsmasser vil gi en stabil.

Sedimenter, det vil si grus, sand, silt og leire avsatt av isbreer og vann for ca. 10.000 år siden, lager gode magasiner for grunnvann. Slike masser er gjerne avsatt i dalerbunner og langs kysten, og kan sees i terrenget der det er dyrket mark og frodig vegetasjon. Massene som er ideelle til uttak av grunnvann er grov sand og grus Uttak av grunnvann til et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret ved Skoresbruhølen på Driva i Oppdal kommune. 3Maksimalt uttak: 2 600 m /døgn (30 l/s). 3 Gjennomsnittlig uttak over året: 500 000 m /år (16 l/s). Nødvendige opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning som er utarbeidet av Asplan Viak Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell eneste mulighet for uttak av grunnvann. Dette er ofte tilfelle for spredt bosetning og fritidsboliger Høring av søknad om økt og endret uttak av grunnvann på Drivenesøya i Vennesla kommune i Agder NVE har mottatt søknad fra Vennesla kommune, datert 06.01.2020, om tillatelse til økt og endret uttak

Grunnvann - Striver

Grunnvann er vannet som er tilstede under jordens overflate i jordens porerom og i brudd i fjellformasjoner.En enhet av stein eller en ikke-konsoliderte avsetning kalles en akvifer når den kan gi en brukbar mengde vann. Den dybde hvor jord porer eller sprekker og hulrom i fjell blir fullstendig mettet med vann, kalles grunnvannsspeilet. Grunnvann lades opp fra overflaten; det kan strømme ut. 1) Hvor mye av grunnvannsforekomsten tilhører hver av de to grunneierne? 2) Har As lave utnyttelse av forekomsten noe å si for hva A kan kreve av B?-----LOV 2000-11-24 nr 82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). § 44. (rådigheten over grunnvann - Siden denne type anlegg krever flerfaglig kompetanse med kunnskap om uttak av grunnvann fra sand- og grusavsetninger, varmepumpeteknikk, automasjon/overvåking og drift/vedlikehold, er det nødvendig at samarbeidet mellom fagene og systemkompetansen er tilstrekkelig, slik at alle viktige forhold blir ivaretatt, sa Ramstad Masseuttak. Se kart og geografisk oversikt over alle mineraluttak i Finnmark (fra Direktoratet for mineralforvaltning). Det meste av mineralressursene er på FeFo-grunn, og vi har avtale med nærmere 100 entreprenører og kommuner som driver masseuttak: Kartoversikt Vi gir nærmere opplysninger om hvor du kan kjøpe grus og pukk, om det er mulig å ta ut til husbehov, få et enkeltuttak eller.

Porin asuntomessut luoto - Restyling av bilen

Grunnvann - ressurs og problemmaker - Geo36

NVEs konsesjon «gjelder vannuttak i samsvar med den framlagte planen til oppdrett og produksjon av fjellørret til matfisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former for utnyttelse». Tillatelsen gjelder for uttak av 500 000 kubikk grunnvann i året Grunnvannsundersøkelsene viste gode forhold for uttak av store mengder grunnvann i 10-13 m dype elveavsetninger av sand og grus ved Steinshaugen, og det ble etablert 3 produksjonsbrønner for prøvepumping. Resultatet dokumenterte god vannkvalitet og en samlet kapasitet på over 60 l/s

Områdene er prioritert av Hyllestad kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende kartmateriale og rapporter. I området Sørbøvåg er det gode muligheter for uttak av grunnvann fra løs- masser, og i Hyllestad er det muligheter for uttak av grunnvann fra fjell De naturgitte forholdene for grunnvarme er minst like gode i Norge som i Sverige, hvor mer enn 300 000 boligeiere har installert grunnvarmeanlegg og over 30 000 gjør det hvert år. Sammenlignet med store deler av Europa kan norsk berggrunn betraktes som meget godt eller svært godt egnet for uttak av grunnvarme, står det i rapporten 4.4 Uttak av grunnvann For å dekke fremtidig behov av grunnvann vil det bli nødvendig å bore nye brønner. De brønnene som finnes i dag er boret av Nordenfjeldske Brønn- og Spesialboringer AS. De mener at det er mulig med et økt grunnvannuttak. De områdene som kan være aktuelle for videre boring er markert i figur 5 med grått felt

• Beskrive metodikk og viktige forhold ved prøvetaking av grunnvann. • Feltarbeid i Melhus og Elverum med uttak av vannprøver til analyse for ioneinnhold og fysisk - kjemiske parametere. Utføre analyse av utfellingsmateriale fra Lenavegen 3 i Melhus. • Sammenstilling av resultater i hydrogeologiske diagram og kart, samt modellering av KONTROLL OG OVERVÅKING AV OVERVANN OG GRUNNVANN/SIGEVANN UNDER TILTAKSFASEN vesentlig enklere å håndtere mht riktig forpumpingsprosedyre og korrekt uttak av prøver. Med bakgrunn i dette er brønnene P5, P6 og P9 valgt ut. P5 er et 13 meter dypt borehull i fjell,. Uttak av grunnvann kan være konsesjonspliktig etter vannressursloven. Kontakt derfor NVE for å undersøke om det må sendes en konsesjonssøknad. Sørg for at viktige data fra forundersøkelser og etablering blir dokumentert. Dette er viktig dersom det oppstår problemer i driftsfasen. Etablering av produksjonsbrønne

Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler. For skade eller ulempe som følge av utøvelse av rådighet over grunnvann, gjelder reglene i kapittel 9 om erstatning for skade tilsvarende så langt de passer. § 45 (konsesjonsplikt for rådighet over grunnvann TILSTANDSRAPPORT GRUNNVANN VURDERING AV GRUNNVANNSFORHOLD VED GOMSRUD SNØDEPONI Oppdragsnavn Gomsrud Snødeponi Prosjekt nr. 1350033400-001 Mottaker Kongsberg Kommune Disse kan ikke benyttes til uttak av vannprøver da filtrene ble tette etter etablering av brønnene, men de kan benyttes for overvåking av grunnvannstand

grunnvann pga. tunneler, veier, VA-ledninger etc.) • Naturlig tetting av vannførende sprekkesoner (mineralutfellinger, sedimenter, jernbakterier etc) Dårligere vannkvalitet grunnet: • Utett brønntopp. • Manglende tetting mellom fjellet og foringsrøretgir innrenningav forurenset overflatevann. • Endret innstrømning av grunnvann Grunneieres rett til konsesjonsfritt uttak av grunnvann til husholdning og husdyr beholdes. Ved lovendringen overføres myndighet til kommunene til å treffe vedtak om konsesjon til vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt. Forslaget ble varslet i Meld. St. 25 (2015-2016). Grunnvann i løsmasser Opptrer i porerommene mellom sedimentkornene Filterbrønner og større uttak i breelv-/elveavsetninger Gravde brønner i morene •532 vannverk forsyner ca 9 % av befolkningen •Enkelte større anlegg som f. eks. Lillehammer, Hønefoss, Alta og Elverum •Ofte infiltrasjon fra vassdrag med en viss oppholdstid i grunne Årlig uttak/produksjon Mellom 250.000 og 350.000 t/ år Inntil 600.000 t/år, derav ca 150 000 tonn som transporteres ut på båt Transport av grunnvann i berggrunnen skjer langs sprekker og kanaler i bergmassivet. Disse transportvegene er derfor knyttet til sprekke- og svakhetssonene i berggrunnen Desinfeksjon av grunnvann • Ca. 55 % (300) av alle kommunale vannverk basert på grunnvann har ikke desinfeksjon (Kvitsand 2016). • Andelen av private grunnvannsanlegg uten UV er enda større. • Alle rapporterte sykdomsutbrudd relatert til grunnvann har skjedd i vannverk uten desinfeksjon. • UV mest brukt i dag

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, både lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje Prøvebrønner for uttak av overflatenært grunnvann ble på to av feltene etablert høsten 1998. Resultatene viser at skogen på stedet er sterkt saltskadd helt ut til 80m fra veien, og at skadene har vært tydelige i hele perioden. I det ene felte

Verktøykasse for mindre vann- og avløpsløsninger by Norsk

grunnvann - Store norske leksiko

Statkraft Energi AS - søknad om løyve til uttak av grunnvatn til Møre innlandsfiskeanlegg i Eikesdal, Nesset kommune, Møre og Romsdal - Høyring NVE har motteke ein søknad frå Statkraft AS, datert 21.4.2015, om løyve til uttak av grunnvatn til Møre innlandsfiskeanlegg i Eikesdalen i Nesset kommune grunnvann opp og varmeveksler i en varmepumpe, mens i et lukket system settes en kolletorslange med sirkulerende kjølevæske ned i borehullet. I det siste tilfellet pumper en altså ikke opp grunnvann. Ved uttak av grunnvarme fra løsmasser eller berggrunnen trenger man et borehull En foreslått løsning går ut på å få stanset uttak av grunnvann og benytte regnvann og vann fra damanlegg. En nærmest uløselig oppgave på grunn av omfattende korrupsjon, mener mange. Ifølge Jan Jaap Birkman finnes det bare en løsning for Jakarta: Det er å stoppe uttaket av grunnvann og kun bruke andre vannkilder krever flerfaglig kompetanse med kunnskap om uttak av grunnvann fra sand- og grusavsetninger, varmepumpeteknikk, automasjon/overvåking og drift/vedlikehold, er det nødvendig at samarbeidet mellom fagene og systemkompetansen er tilstrekkelig slik at alle viktige forhold blir ivaretatt

Flere tiår med uttak av grunnvann i Tokyo, førte til at byen sank to meter før aktiviteten ble stanset, fortalte forskerne. De sa at andre byer gjør lurt i å følge Tokyos eksempel Uttak av grunnvann i en fjellbrønn vil medføre at brønnen trekker på grunnvann fra et større område og at det etableres en lokal senkning av grunnvannsnivået (senkningstrakt) rundt brønnen. Avhengig av vannuttak og sprekkesoner kan brønnens influensområde ha en radius fra 50-100 m eller mer (1 boligenhet) Det er derfor ingen gitt, som også uttrykkes i saksframlegget, vedrørende konsekvensutredning: «Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av grove masser egnet for uttak av grunnvann samt grunnvannets kvalitet Ved uttak over 500 m³ masse skal tiltakshaver sende melding til DMF før oppstart. Samlet uttak av mineraler som overstiger 10 000 m3 krever driftskonsesjon etter mineralloven. Tiltak for å ivareta hensynet til fysiske omgivelser vil ha påvirking på hvordan uttaket planlegges, drives og avsluttes Bruk av husbrønner var unntatt nasjonale reguleringer, og uttak av grunnvann var bare tillatt så lenge dette ikke påvirket andre brukere av det samme vannet. Men det skulle raskt vise seg at Mexico City sitt grunnvannsuttak definitivt påvirket lokale brukere, men uten at dette medførte inngrep fra de sentrale myndighetene

Grunnvann i fjell Norges geologiske undersøkels

 1. Uttak av grunnvann i den størrelsesorden som planlegges krever konsesjon. Dette må avklares i egen søknad til NVE. Rådigheten over grunnvann omtales i § 44: «Grunnvannet tilhører eieren av den grunn so
 2. grunnvann og ordning med konsesjon for uttak av grunnvann. 3.5 Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) Forskrift om brannforebygging skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. Jf
 3. Vurdering av grunnvannsressurser ved Kongsberg 2 Det er en erfaring at bynære områder alltid vil være utsatt for press som kan føre til at åpenbare ressurser kan gjøres uaktuelle som råvannskilder. 1.1 Områder aktuelle for vurdering Områder aktuelle for vurdering mhp mulighet for uttak av grunnvann fra løsmasser e
 4. GrunnvannBorehull objekttype. ett enkelt fysisk punkt der det er foretatt en boring i forbindelse med bruk eller undersøkelse av grunnvannet eller dets egenskaper, herunder alle energiboringer (til uttak av grunnvarme), boringer etter grunnvann, overvåkningsbrønner og sonderboringer som er motivert i undersøkelse av grunnvann eller potensiale for grunnvannsuttak
 5. Konsekvenser av endret kvalitet - i forhold til 0-alternativet o Forurenset overvann til infiltrasjon Konsekvenser av vannuttak - i forhold til 0-alternativet o Økt uttak av grunnvann til varmepumpe med infiltrasjon Avbøtende tiltak Forutsetninger • Oppfylle eksisterende og framtidig utslippstillatelse fra SFT og konsesjon fra NVE me
 6. Det er likevel et stort antall av våre vannverk som baserer seg på uttak av grunnvann fra fjell, i tillegg til at en rekke vannverk har uttak fra løsmasser. Det er i vannressursloven fastsatt regler om forvalteransvar og aktsomhetsplikt, og det heter at «den som utfører boring etter vann, skal opptre aktsomt for å unngå skader og ulemper som følge av boringen»

Norsk Vann - Spredt avløp - Norsk Vann - Norsk Van

 1. Grunnvann 15 3. BESKRIVELSE Målsetting, tidsperspektiv, robusthet 17 Drivverdige masser 18 Uttak i nye områder 19 Prinsipp for kvartalsvis uttak av masser 20 Uttak og lagring av masser i kvartal K2 21 Mellomlagring - prinsipp 2
 2. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av vannkvalitet, samt klimaforhold samt produksjon og driftsforhold. Analyseresultater for vannprøver av grunnvann har blitt presentert og vurdert. For Haslemoen og Rimstadmoen foreligger det resultater fra 2016 og 2017. For Klepp.
 3. g (geotermisk energi), drikkevann og næringsvirksomhet (som fiskeoppdrett). I tillegg til den økte direkte bruken av grunnvann har det vært en større bevisstgjøring om hvilke påvirkninger aktiviteter både over og under grunnen kan ha på grunnvannet
 4. av dagbruddet mot vest og det antas at her kan det bli betydelig innstrømning av grunnvann fra løsmasser. fyllittuttak fordi dagbruddene knyttet til uttak av fyllitt ikke er endelig definert, og er under vurdering. Figur 5 Forslag til framtidig arealbruk - eksisterende areal 580 daa, utvidels
 5. Dersom det av særlige grunner umuliggjør uttak av oljetanker på grunn av fare for skade på bygningskonstruksjoner eller at tanken ligger innendørs der kostnader og sikkerhet for bygning blir uforholdsmessig store, kan tanken bli liggende. Tanken skal da rengjøres av godkjent firma og «renhetssertifikatet/skriv» bør oppbevares av eier
 6. A191 - Rettigheter til uttak av vann til allmenn vannforsyning. Videre blir det vist til at konsesjonsreglene for grunnvann bør klargjøres, da det er sprik mellom lovtekst og praksis på området

Vannressursloven, lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82, omhandler bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. I tillegg til å gi generelle regler om rådighet etablerer loven ordning med konsesjon for tiltak i vassdrag som kan innebære skade eller ulempe for allmenne interesser, bestemmelser om fellestiltak i vassdrag og om verning av vassdrag §45 Uttak av grunnvann: Som overstiger det omfang som er naturlig for virksomhet som det er vanlig å drive på slike eiendommer . 49 Samordning med kommunale planer NVE er høringsinstans for kommunale planer som inneholder tiltak som kan påvirke vassdrag eller grunnvann En vurdering av planlagt uttak av grunnvann med hensyn på dyrelivet i Norddøla og Austdøla i Ulvik. Rapportnummer: 455 Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen Utgitt: 2000 Antall sider: 12 ISBN: 82-7658-308-3 Last ned rapport: 455.pdf (300,33 KB Grunnvarme er en fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i fjell, grunnvann og jord (fornybar energi). Ved hjelp av varmepumpe kan grunnvarmesystemene benyttes til energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger. I de senere årene har antall grunnvarmebaserte varmepumpeanlegg økt betraktelig i mange.

 1. Hydrogeolog har ikke vært med på selve prosjekteringen ved noen av anleggene. Det er heller ikke søkt om konsesjon for uttak og infiltrasjon av grunnvann. Brønndelen av anleggene er i flere tilfeller dårlig dokumentert, og anleggene mangler flere sentrale måleinstrumenter for overvåking av grunnvannsmagasinet og ulike driftsparametere
 2. system m/ kollektor for opptak av varme fra fjell. Uttak av grunnvann i løsmasser til varmepumper m/ tilknytning fra brønn og inn som øvrige brønner. Miljø- og observasjonsbrønner Brønnboring til vanninfiltrasjon, grunnvannssenkning eller observasjonsbrønner i forbindelse med grunnvannsanlegg eller kartlegging av forurenset grunn
 3. Uttak av jordprøve på riktig dyp, dvs. jordprøven må være tatt i eller under den dybden i jordprofilet der infiltrasjonsflaten skal etableres. Vurdering av lagringsfastheten. Viktig for å kunne vurdere avstand til grunnvann dersom dette ikke er påvist
 4. Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om risiko ved bruk av plantevernmidler i Norge. I prosjektet vil NIBIO undersøke hvilke plantevernmidler og metabolitter som gjenfinnes i grunnvann i noen områder med jordbruksdrift
 5. Tykkelsen av grove masser med god vanngjennomgang blir gjennomgående større oppover dalen. Forholdene for store uttak av grunnvann er best på elvesletta nord for Ytre-Lunde. Her viser en undersøkelsesboring at det er muligheter for å ta ut store mengder grunnvann (10-20 l/s pr. brønn) fra sand og grusmasser som går ned til ca. 14 m dyp
 6. Mulig påvirkning på grunnvann i fjell, ved prøvetaking av borebrønner. 6 Norges Skytterforbund Asplan Viak AS Det er benyttet følgende metoder for kartlegging av forurensning: Uttak av jordprøver i jordprofil med jordbor. Forurensningen er antatt konsentrert ti
 7. st to uttak i annen bebyggelse jf. VTEK17 § 11-17 andre ledd. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. -Steder hvor det kan være problem med f.eks. innsig av grunnvann i brannkummen må det gjøres tiltak for at brannkummen skal fungere som forutsatt. side 7

Forskrift om rammer for vannforvaltningen - Lovdat

Deler av Søndre Bergvelte skal også planeres ut å tildekkes med asfalt. Tildekkingen er et ledd i å begrense avrenningen av kobber og andre metaller til grunnvann og elvesystemene nedstrøms (Raubekken og Orkla). Rent vann skal ledes ut i et bekkeløp på sørsiden av Søndre Bergvelte og videre til Raubekken I prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem som beskriver muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning. Klassifiseringen bygger på en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i området sett i forhold til dokumentert vannbehov Nydannelse av grunnvann skjer ved at nedbør infiltrerer i bakken. Data fra eKlima.no for 2017 og 2018 er benyttet for å finne årlig nedbør ved Heiane hyttegrend. Nedbøren er beregnet som et gjennomsnitt av to nedbørstasjoner der stasjonsnummeret er gitt i parentes Vannressurser: Inndelt etter forekomst (grunnvann og grunnvannsbrønner). Ingen kjente overflatekilder. Fiskeri/havbruksressurser - dvs. uttak av fiskeressurser. Viktige gyte- og oppvekstområder i sjø er inkludert her. Områdene er delt inn i de indre fjordene som blir direkte berørt av tiltaket

Prop. 97 L (2016-2017) - regjeringen.n

Ved uttak av grunnvann og en påfølgende. Kontinuerlig slisset filter av typen Con Slot. Godkjenning av vannverk eller enkeltbrønner som bruker grunnvann til . Mesteparten av vannet i norske elver stammer fra grunnvann , noe som er. Kriterier: Typevannforekomster grunnvann , variert geologi, klima og En jevn strøm av grunnvann sikrer stabil vannforsyning til hus, hytte eller gård. Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell eneste mulighet for uttak av grunnvann av dagbruddet mot vest og det antas at her kan det bli betydelig innstrømning av grunnvann fra løsmasser. Det er også sannsynlig at man vil få en viss innstrømning av grunnvann fra kalksteinsformasjonen, spesielt Verdalskalk AS ser for seg en firedobling av dagens årlige uttak til Inngjerding av hele området tillates. Inngjerding skal utføres som skigard med maksimal høyde 1,5 meter. Det tillates ikke igangsetting av tiltak, utover prøvepumping av borehull, innenfor områdene o_BVF1-4 før uttak av grunnvann er avklart etter vannressursloven. 3.2 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5 av grunnvann påvirket av jordbruk. Omsøkt supplerende finansiering skal dekke ekstra uttak av vannprøver analysert for plantevernmidler, automatisk overvåking av grunnvannskvalitet samt uttak av jordprøver for analyser av plantevernmidler fra ulike dybdelag (0-20, 20-60 og 60-100)

det. Leire egner seg ikke til uttak av grunnvann. Det er ikke grunnvannsbrønner i området som er brukt til vannforsyning. Det er lite trolig at grunnvannet blir påvirket i stor grad. Det kan forekomme en økning av grunnvannsstand inn mot ravineområdet etter at det er fylt med mas-ser. Dette er avhengig av hvor tette massene som påføres er Det er også dels en vurdering av hva det offentlige på sin side kan bestemme gjennom enkeltvedtak om direkte uttak eller påvirkning av grunnvann, i hvilken grad det er mulig innen dagens regelverk å hensynta grunnvann som ressurs i samfunnsplanleggingen og hvordan det offentlige ellers kan få tilgang til ressursen utover konsesjoner og arealplanlegging kjemisk analyse av grunnvann, (OxyGuard) i forbindelse med uttak av vannprøver. For prøvetaking i grunnvannsbrønner er det benyttet grunnvannspumpe (Gigant/MP1). I kummer for oppsamling av overvann er det plassert automatiske prøvetakere (Sigma 900, figur 3). I pumpekum ti En annen brønnplassering og uttak fra flere brønner gir muligheter for økt uttak. Løsmassene i det undersøkte området ved Vindøla består hovedsakelig av silt og finsand under grunnvannsspeilet, og det er følgelig små muligheter for større uttak av grunnvann. Videre undersøkelser frarådes i dette området. Vis hele dokumente større uttak av grunnvann/grunnvarme. Det er heller ikke registrert uttak av grunnvann i området. Flyavisingsvæske ved Banak flystasjonog ved Lakselv lufthavnvil i hovedsak drenere til nærliggende gresskledte grøntområde og ned i grunnen, enten via banedekketeller fra snø måkt av banen

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Oppstart av kartlegging vedrørende gruskvalitet i 1997. Vinter 1998 vedtar Tolga kommune igangsetting av utvidete undersøkelser for å kartlege mulighetene for uttak av kvalitetsgrus, uttak av grunnvann og rensing av avløpsvann. 3.1.4 Forekomstmåte Den utdrivbare grusen er knyttet til de markerte ryggene. Området mellom eskerene er mindr Vannressurser, omfatter både påviste, usikre og spekulative forekomster av ferskvann i verden. Ferskvann er en kretsløpsressurs, det vil si en ressurs som kan brukes uten å bli oppbrukt så lenge produksjonsgrunnlaget holdes ved like. Det er også en fundamental ressurs for alle økologi- og samfunnsprosesser, og tilgang på ferskvann av tilfredsstillende kvalitet regnes som en. 1 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) for Kristiansund kommune Revisjonsdato - generelle bestemmelser: 25.01.11 Revisjonsdato - lokale bestemmelser: 17.01.14 Vedtatt i Bystyret 25.01.11 Denne normen er basert på Norsk Vann sin mal for VA-norm og inneholder krav som stille Kontroll av grunnvann Kontroll av sigevann Kontroll av avfall til deponiet Uttak av av deponigass. Kapasitet Restvolum pr 31.2.2014: 1 800 000 m3. Våre anlegg. Deponi Deponi - tekniske data Biogass Biogass - tekniske data Energigjenvinningsanlegg Energigjenvinning - tekniske dat

Rettigheter til grunnvannsuttak va-ju

Asplan Viak er engasjert av Vennesla kommune for å utrede utvidelse av Drivenesøya grunnvannsanlegg. En hovedmålsetting er at økning av uttaket skal skje uten at grunnvannets innhold av klorid, kalsium og jern etc. øker som følge av økt uttak (minst mulig vannbehandling) uttak på 80-90 l/s ved fastlegging av sone I og II. Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser. Beskrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsregulerende bestemmelser framgår i del 5 Illegale uttak av vann, Derimot baserer offentlige vannforsyninger seg mest på grunnvann fordi det generelt er av høyere kvalitet. Nesten alt vann som brukes i energiproduksjon, returneres til en vannforekomst, mens vannuttak til landbruksformål ikke gjør det uttak/bruk av grunnvann til vannforsyning (Lillehammer vannverk) og energi. Planer om nye uttaksområder. Alle Delstrekning 3; Storhove-Ensby ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Alternativ Jordbruk J4 Jordbruksområde ved Storhove Område før tunnelportal: Hovedsakelig god til svært god jordkvalitet, men også mindre område me Øst for Gaula er forholdene for uttak av grunnvann best i nærheten av Melhusryggen, og avtar mot sørvest. Blant annet viser boringen nordvest på tomten til Melhustunet og boringen i Pottenvegen 1 at løsmassene der ikke egner seg for uttak av grunnvann. For deler av sentrum øst for Gaula (f.eks. Melhustunet), er derfor etablering av e

kjemisk analyse av grunnvann, overvann og ulike vannresipienter. hver 14. dag med uttak av 24 delprøver pr døgn. Det er også tatt tilsvarende blandprøver av overvann som drenerer til Stjørdalselva (SE). I øvrige utslippspunkter er det tatt stikkprøver. Hydrograf Studenten skal være i stand til å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for: A) Uttak til drikkevann B) Vern av grunnvannsforekomster og C) Studier av forurensningsspredning i grunnvann. Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster kan forvaltes på en forsvarlig måte Området i og rundt Elverum og Melhus er dekket med sedimenter fra siste istid og senere, og har ideelle forhold for uttak av grunnvann til grunnvarme fra løsmasser (sedimenter)

Norsk Vann - A191 - Rettigheter til uttak av vann tilØstlandet kart – Køkken overskabeDMR Miljø og Geoteknikk - dmrSand, grus og pukk | Norges geologiske undersøkelse

Uttak av grunnvann må balanseres i forhold til nydannelse av grunnvann. Hydrologiske data fra NVE viser at avrenning i området ved Fatlandsvannet er ca. 57 l/s pr. km2, se Figur 11 og Figur 12. Nedbørfeltet til et eventuelt brønnområde nord for vannet er ca. 2,0 km2, se Figur 12. Dette gir en midlere avrenning på 114 l/s En vannkilde kan fort bli påvirket av ytre forhold, som for eksempel en utett skjøt ved inn eller uttak, regnvann, kunstgjødsel, plantevernmidler, dyreekskrementer eller avløp. En drikkevannskilde kan for eksempel bli tilført overflate - eller grunnvann i store nedbørsperioder, og på denne måten bli infisert med bakterier, virus eller parasitter fra et avløpsanlegg som ligger i. medfører økt uttak av grunnvann og økte utslipp av avløpsvann i et tett bebygd strøk. Registreringsarbeidene utført i 2009 viser at det er et stort behov for å oppgradere både vann- og avløpsanlegg på Ellingstadåsen. Mange brønner har dårlig vannkvalitet pga. innhold av tarmbakterier, nitrogen, jern og mangan, samt organisk stoff Produksjon av vinduer, trapper, dører, møbler, bygg og det meste innen trevare. Lynn Entreprenør A/S fortsetter familienes arv og tradisjon ved å være glødende interessert i alle typer håndverksfag Overvåkning av grunnvann Det er tatt ut fire prøver av grunnvann. Prøvene er tatt ut som stikkprøver etter omsetningspumping. Sammenlignet med nivåene og variasjonene som observeres i Uttak av deponigass Det er tatt ut og behandlet 583 695 Nm3 gass i 2015

 • Gitarre begleiten.
 • Vm 1998.
 • Ustabil angina pectoris symptomer.
 • Husvagnar uddevalla.
 • Tix russ.
 • Silvester 2017.
 • Norges største kinosal.
 • Ompotting av stueplanter.
 • Jim mccartney.
 • Vifte til pipe pris.
 • Ericeira surfcamp.
 • Alpensalamander alter.
 • Norske blader.
 • Elektrikertape biltema.
 • Omkrets basketball.
 • Un sac de billes analyse.
 • Air lauda.
 • Sit no.
 • Scarpa maestrale rs2.
 • Prisnivå albania.
 • Rådgiving eller rådgivning.
 • Urkirken.
 • Kjøpekontrakt bil firma.
 • Hafjell bike park løypekart.
 • Vintagegitar instagram.
 • Db connect jobs.
 • Planetene i solsystemet.
 • Sveise aluminium til stål.
 • Boogie woogie hohenbrunn.
 • Sortimentskap biltema.
 • Behr international möbel.
 • Jaktcocker høyde.
 • Trampolinepark oslo.
 • Ting å ønske seg til bursdag 16 år.
 • Flåmsbanen minutt for minutt.
 • Slankeoperasjon bmi.
 • Hva er en kardiolog.
 • Trampoline 3 6m.
 • Magnetic north vs true north.
 • Kärnten werbung jobs.
 • Ballettschulen frankenthal.