Home

Refleksjonsoppgave mal

Fordi dette er en refleksjonsoppgave, stilles det ikke noen formelle krav om litteraturhenvisninger og litteraturliste. Studentene bør likevel forsøke å anvende stoff (for eksempel sentrale begreper) som de møter i studiet. De som får til dette, bør ha litteraturehenvisninger i teksten og en litteraturliste til slutt (bruk APA-malen) Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave Dokumentmal for Masteroppgave som vitenskapelig artikkel og refleksjonsoppgave Tittelark : Det anbefales å bruke standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor Nå skal vi gå gjennom hvordan du kan skrive et refleksjonsnotat. Figuren under viser hvilke elementer vi tenker skal være med i et refleksjonsnotat MAL: Jeg har valg en mal som heter flygeblad. Den ligger i tekstbehandlingsprogrammet Pages for Mac. Før jeg valgte malen laget jeg en skisse med papir og blyant på hvilke elementer som skulle være med, og hvordan dette kunne plasseres rent layoutmessig. På den måten sparte jeg tid ved valg av mal. Malene er dessuten ganske rigide Eksempel refleksjonsnotat Individuelt refleksjonsnotat Lørenskog kommune - Læringsaksjon 1 Dette ønsket jeg å oppnå: Slik gikk det: Dette mente elevene: Dette er jeg fornøyd med

Maler og disposisjon for de forskjellige oppgavetypene

1.0 Innledning Dette refleksjonsnotatet er resultatet av mitt 2. års deltidsstudium i PPU, ved HSH. Det er et studiekrav som omhandler mine egne erfaringer fra praksis, og ser disse i lys av teorier jeg har fått innsikt i og annen kunnskap jeg har tilegnet meg i løpet av mitt studium. Notatet tar utgangspunk Refleksjon. Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter OsloMet - storbyuniversitetet - Her kan du få hjelp til hvordan du kommer i gang med skriveprosessen

Hvordan skrive refleksjonsnotat: Startpakk

Refleksjonsnotat Momenter som er viktige å ta med når dere skriver refleksjonsnotat. Konsentrer deg om dine reaksjoner, handlinger, holdninger og følelser HVA ER ET REFLEKSJONSNOTAT? Refleksjonsnotatene utgjør en viktig del av arbeidskravene ved Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Velg tema som interesserer og engasjerer deg, det gir liv og inspirasjon til skriveprosessen. Betegnelsen notat brukes fordi du som studenten kan bearbeide disse ytterligere etter tilbakemeldingene fra veileder o Mal til forsiden ligger på itslearning under fellesinformasjonen til høyre, «Eksamen» o Forsiden skal KUN inneholde: TITTEL på oppgaven, PROBLEMSTILLING, EMNEKODE, SEMESTER og KANDIDATNUMMER (se eksemplet OVER) Emneoppgavens tittel Problemstilling VLR1000 Høst 2014 Kandidatnr: 10010 SJEKKLISTE FOR UTSEENDE OG OPPBYGGIN Refleksjonsoppgave: Mediekritikk. Hvordan bør egentlig barn og unge snakkes om og til? Hva er de egentlig opptatt av? Hvordan påvirker media barn og ungdommer med måten de fremstiller det som er viktig? Dette er en flott oppgave for refleksjon og bevisstgjøring rund media, språkbruk og økende kroppspress i samfunnet Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. En oversikt over ulike masteroppgaver finner du også på Ungdata sine sider - disse kan også være nyttige å.

Refleksjonsoppgave 28/4. 2014 Eva Sundby s194203 ABLU 2013 Jeg og den andre studenten som jeg var i praksis med, ble enig om og lage stasjoner i Barnehagen. Vi snakket litt om det og bruke hva man har i forhold til bybarnehage. At vi kunne vise barna flere måtet og bruke barnehagens utemiljø på. V Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE . Av Stine Aarønes Angvik, universitetslektor ved Skrivesenteret . Mellom språk og tenking er det en sterk sammenheng

Refleksjonsnotat sep11lad

Som ledd i psykiatripraksisen i modul 5 skal du skrive et refleksjonsnotat om noe du har opplevd eller observert i praksisperioden. I praksisperioden er det mange inntrykk. Formålet med notatet er å få anledning til å tenke litt i dybden rundt en situasjon som har gjort inntrykk på deg. I undervisningen diskuterer vi hverandres notater. Det er et viktig mål for studiet at dere som er. Når eleven har fokus på et arbeidsoppdrag i sin planlegging og logg, kan det ofte skje andre uforusette og interessante hendelser som krever refleksjon Hei. Det er veldig veldig lenge siden jeg har skrevet oppgaver, aner ikke hvordan jeg skal starte eller begynne. Noen som kan veilede meg: Vi har fått ett kasus som sammen med basisgruppen har kommet frem til er: Hva er de voksnes rolle i lek, da må jeg finne en mindre snever problemstilling. Kan.. Logg: Når du deltar i et prosjekt, gjør du deg mange tanker underveis som er verdifulle for din egen læring. Det er nyttig å skrive dem ned for å kunne ta dem fram igjen. Dette gjør du i en logg. En logg var opprinnelig en skipsdagbok der man førte opplysninger om skipets bevegelser (fart o

En mal som hjelper deg å skrive et refleksjonsnotat om en arbeidsprosess. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Notatet følger malen for Gibbs refleksjonsmodell. Innhold Innledning Refleksjon over egen praksis - Min konkrete erfaring - Min reaksjon - Min vurdering - Analyse av situasjonen - Nytenkning - Fremover Konklusjon Litteraturliste Utdrag. Hei. Jeg skal skrive et refleksjonsnotat, jeg har praksis på sykehjem. På malen læreren har lagt ut står det at jeg skal skrive om: En beskrivelse av en situasjon / handling jeg har tatt del i. Hvordan opplevde jeg situasjonen? Hvilke(n) teoretisk /praktisk kunnskap(er) anvendte jeg i situasjonen..

Refleksjonsoppgave: Mediekritikk | Malimo

Refleksjon - Udi

 1. Refleksjonsoppgave •Tenk igjennom en konkret samtale du som barnevernleder skal ha med en konkret medarbeider om å sette seg konkrete mål- gjerne et konkret utviklingsprosjekt el. lign. •Tenk igjennom konkret hva målet ditt med samtalen er, og hva du ser deg du forventer av medarbeideren etter samtalen
 2. Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det
 3. Didaktisk relasjonstenkning er en modell for didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering som har hatt stor utbredelse i Norge. Den ble første gang beskrevet i 1978 i boken Nye veier i didaktikken av Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg.Det har vært den mest brukte planleggingsmodellen for undervisningen i lærerutdanningen i Norge de siste årtier (Hiim og Hippe 2006
 4. Bruk gjerne denne malen til å notera i underdiskusjonen og planlegginga. Nedlastinger; Last ned Skriveplanleggjaren: Skriveplanleggjaren til utskrift - nynorsk (PDF-format). Tom utgåve av Skriveplanleggjaren til digital utfylling - nynorsk (Word-format)
 5. Refleksjonsoppgave -Ute av verden I romanen ute av verden av Karl Ove Knausgård får vi høre om en ung vikarlærer som har et seksuelt forhold til en av elevene sine. Jeg får en oppfatning av at Miriam er litt småforelsket i læreren sin, og erter han litt. Samtidig tror jeg læreren hennes tenker på henne hele tiden

Guide til oppgaveskriving Oppgaveskriving - Studen

 1. Oppgave 1: Lag en kort beskrivelse av klubben: • Hvem er vi? • Hvem er vi til for? • Hvordan ønsker vi å fremstå? • Hvordan oppfattes klubben i nærmiljøet
 2. Her presenterer vi flere ulike skriftlige refleksjonsredskap som man kan benytte seg av i praksisveiledningen. For det første mener vi det i startfasen er viktig at veileder og veisøker inngår en skriftlig praksiskontrakt eller samarbeidsavtale som forberedelse til veiledningssamtalene. For det andre bør veisøker lage et skriftlig veiledningsgrunnlag
 3. hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres.
 4. Når personalet på en sykehjemsavdeling setter seg ned og reflekterer over situasjoner fra møter med pasienter, bruker sine sanser, beskriver og tar frem sine erfaringskunnskaper, kan mye skje
 5. Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar

Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon Bibliotek

Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Denne tverrfaglige ressursbanken, kalt Bærekraft, inneholder 17 undervisningsopplegg for både fellesfag og programfag på VGS. Målet er å bidra til elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den.. Funnene i artikkelen viser at mange studenter møter psykiatrisk praksis med frykt og at grunnen til dette først og fremst er negative fordommer Her finner du ferdige undervisningsopplegg som du kan ta i bruk i klasserommet med en gang. Dette er fleksible opplegg du kan forme som du selv ønsker

PPT - BEDRIFTSHELSETJENESTENS BISTAND TIL PSYKOSOSIALT OG

4 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 - 2008 tidsskrift for kognitiv terapi • nr 4 - 2008 5 ham til daglig, men som nå og da dukket opp, som en erindring om en pinli I Inspera blir oppgaven lagt ut kl 0900 og innlevering er kl 1400. Gjør deg kjent med oppgaveinnlevering i Inspera: Inspera - brukerveiledning for innlevering av oppgave Viktig å huske på: Beregn god tid på innleveringsprosessen, da det ikke er mulig å levere etter innleveringsfristen Ute i praksisfeltet varierer loggskrivingen både når det gjelder hyppighet, respons og åpenhet. Studentgruppen til Anna har blandede erfaringer med loggskriving fra tidligere perioder 4 5 Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. det vi gjør i praksis. Etikk: Moralens teori. refleksjoner og systema- tiske tilnærminger til verdispørsmål

Som student er det sannsynlig at du før eller siden blir i tvil om hvordan du skal skrive en oppgavetekst. To universitetslektorer gir deg her sine ni beste tips for å lykkes med skrivinga Lyst til å bli bedre kjent med teamet eller bedriften din? Da er teambuilding aktiviteter faktisk en veldig god ide. Her gir vi deg forslag til 14 teambuilding aktiviteter du kan gjøre i Oslo eller hvor som helst egentlig Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner Like leker: Det er en situasjon som skjer i barnehage nesten hver dag. Barna ofte tar leker til de andre og vil leke med dem. Det som er interessant er at denne praksisfortellinger viser hvordan kan en voksen hjelpe barna å oppløse konflikten Refleksjonsoppgave: 1 I Stortingsmeldingen står det: «Sentralt i pasientens helsetjeneste er at alle skal få hjelp til å mestre livet i tråd med egne mål og ønsker» (s.123). Og at «Alle bør få vurdert sitt behov og potensial for rehabilitering og egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjon.» (s.126

Refleksjonsoppgave - Studienett

Alex Jeg er 22 år gammel student, er snart ferdig med en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter. Ser på meg selv som en utadvendt, pålitelig og hyggelig person Dersom refleksjonsoppgave fra Trå lekkert velges, skriv eventuelt ut ett eksemplar til hver og les oppgaven høyt Velg refleksjonsoppgaver som har relevant tema, det er mange å velge i mellom; etiske utfordringer, emosjonelle belastninger, situasjoner, episoder, påstander, utklipp fra aviser, praksis på arbeidsplassen, dokumentasjon i Gerica, og hvordan lover og retningslinjer påvirker. 7 Målet for opplæringen er å gi deg som ansatt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, slik at du kan delta i vurdering, utvikling, implementerin

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Refleksjon - NDL

Noen råd om Skriving av Refleksjonnotat - Flerkulturell

Refleksjonsoppgave Reflekter over en implementering som har skjedd i din kommune (må ikke være Mal på en sluttrapport som er fin å bruke: www.prosjektveiviseren.no. 3. EVALUERE OG FØLGE OPP 29 Følge opp Selv om prosjektet er gått over i ordinær drift er det fortsatt viktig å vurde Abstract Tema og problemstilling. Tema for hovedoppgaven er Coaching - Relatert til veiledning og organisasjonslæring. Min overordnede problemstilling er: Hvorvidt kan coaching bidra til å fremme individets aktørberedskap og den lærende organisasjon i det refleksivt moderne samfunn? Tema for rollespillet skoleåret 2020/21: Atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA. Lyst til å lære om FN på en annerledes måte? Ved å simulere et møte i FNs sikkerhetsråd og la elevene selv utgjøre landene i Sikkerhetsrådet igjennom et rollespill, vil elevene garantert få en helt ny forståelse av hvilke utfordringer FN står overfor Økonomisk politikk handler enkelt sagt om hva samfunnet skal bruke pengene til, og hvordan samfunnet skal skaffe seg inntekter til å dekke disse utgiftene

Hva er egentlig helse - hva betyr det, og hvilke faktorer kan påvirke din helse? Les mer om helsebegrepet fra vår treningsrådgiver her Refleksjonsoppgave 10.9.2014. Hei alle kulturvenner! Jeg hadde kommunikasjon og kultur 1 på VG2, og valgte å gå videre med faget på VG3. Nå har jeg kommunikasjon og kultur 3. Mitt inntrykk av faget så langt er veldig positivt

• Refleksjonsoppgave 4 -14 DEL 2 Arbeidsmetodikk - samtalens faser og gode grep • Holdninger og ferdigheter i veiledning av økonomiske problemer • Brukers motivasjon og mestringsnivå • Modell over samtalens faser, innhold og gode grep • Fag, arbeidsmetoder og gode grep 15 - 32 DEL 3 Utvikling av kompetanse - øvelser og cas Som medarbeider i en av våre barnehager ønsker vi å ta godt vare på deg. Det gjør vi gjennom å tilby deg trygge rammer rundt ditt arbeidsforhold med gode muligheter for kompetanseheving og egenutvikling, samt spennende arbeidsoppgaver i et faglig miljø

Godkjent refleksjonsoppgave Praksisrapport 1500 ord, jf. egen mal, pkt. 6 i emneheftet Rapport fra veileder, jf. egen mal, pkt. 6 i emneheftet Sluttvurderingsskjema, undertegnet av student og veileder, jf. pkt. 6 i emneheftet Se emneheftet for nærmere informasjon. Vær oppmerksom på at opplæringsplan o Refleksjonsoppgave. Hent frem en historie hvor du selv klarte å snu tankesettet ditt fra pessimistisk til optimistisk. Hva var utfallet av snuoperasjonen? Hva gjorde at du snudde måten å tenke på? Hvem var involvert? Hva gjorde du selv Refleksjonsoppgave med bruk av refleksjonsmodell. Hva består dilemmaet i? (skal jeg velge A eller skal jeg velge B) Identifisering av etisk dilemma. Er bakgrunnsinformasjonen du har tilstrekkelig? Hvem er involvert? Relasjonelle betraktninger. Hva er rammene rundt? Klargjøring av konteksten

Refleksjonsoppgave. Kommunikasjon 9 Sider . Utvid. Kapittelinnhold . 0% fullført 0/9 sider. Kommunikasjon når hørselen svikter. Snakk naturlig og sjekk ut underveis. Ha øyekontakt når du snakker. Lys. Unngå bakgrunnsstøy. Tydelig temaskifte. Hvordan kommunisere med en. Refleksjonsoppgave 4. På bakgrunn av P (målgruppe) og O (mål), hvilke eller hvilken kanal mener du representerer et potensial for å utløse gevinster/få konkurransefortrinn for «din» virksomhet og hvorfor? Stine Sofies stiftelse. Gruppen min har valgt å skrive om en veldedig organisasjon kalt Stine Sofies stiftelse Prosjektansvarlig: Ansvarlig: SFF/USHT Oslo er eier av kurset, både utvikling og gjennomføring. Finansieringskilde: Kurset støttes av midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom Kompetanseløftet. Kursdeltakere som arbeider i tjenester i Oslo kan søke om refusjon av studieavgift/eksamen

Engelsk - opplegg | Malimo

Refleksjonsoppgave 1 Du er hjemme og vet at det er godteri som du liker høyt oppe i skapet, men du når ikke opp. Du bruker en stol med to tykke puter og må stå på tærne. Plutselig merker du at putene begynner å skli Elevsamtalen er lovpålagt, men nokre gonger kan det vera utfordrande for lærar å ta opp tema i samtale med elevar

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er i dag blitt et signifikant problem på grunn av vårt misbruk - både overforbruk, underforbruk, feilbruk, manglende compliance, inadekvat dosering og ikke minst en likegyldighet til bruk. For alvorlige infeksjonssykdommer som sepsis kan dette g Kompetansemål: Mål for opplæringen er at du skal kunne: Gi en kortfattet oversikt over kirkehistorien fram til vår tid (Kirkens historie og innflytelse); Beskrive og analysere viktige perioder i kirkehistorien (Kirkens historie og innflytelse); Beskrive troslære og særtrekk i minst ett annet trosfellesskap enn det vedkommende selv har størt tilknytning til (Kirkens historie og innflytelse Tips til vennskaplige aktiviteter. article.close. 0; E-post; Tweet; Dele på Faceboo 2.1.3 Kommunikasjonsutvikling: Forelesning del 2 Kommunikasjonsutvikling. Det kan være til god hjelp å ha en felles modell eller struktur som bidrar til en felles forståelse av hvor et barn er i sin kommunikasjonsutvikling Refleksjonsoppgave 10.9.2014 by ingagoeskulturell. Hei alle kulturvenner! Jeg hadde kommunikasjon og kultur 1 på VG2, og valgte å gå videre med faget på VG3. Nå har jeg kommunikasjon og kultur 3. Mitt inntrykk av faget så langt er veldig positivt

Guide til akademisk skriving - NTN

Tips til språklige aktiviteter i barnehagen Godt arbeid med språk innebærer å lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg K apittel 4 i Rammeplanen har et eget punkt som omhandler dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring (punkt 4.2). Louise Birkeland (1998)introduserte praksisfortellingen som en måte å dokumentere barnehagens innhold og praksis. Praksisfortellingen baserer seg på observasjoner av barns lek og aktiviteter, samspillet mellom barna og mellom barn og voksne Torkjell Winje, Herleik Tosterud, produsent Martine Hillestad Stokke Prosesslederstudiet, Samling 1 Dag 1, 5. mai 202 Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde. For mye kritikk og mangel på varme, eller masse ubegrunnet ros, gir et ubalansert selvbilde. - Det er vanskelig å skape et individ. Det å bli menneske er en konstruksjon der byggherren bare har en viss kontroll, sier Øyvind Kvello, som er førsteamanuensis i psykologi

Refleksjonsoppgave: Mediekritikk Malim

Mitt koronaminne. Statsminister Erna Solberg oppfordrer deg til å skrive ned ditt koronaminne. Send inn teksten din til Elevkanalen innen 1. desember Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. Da kan du bruke den som «mal» for størrelsen på leiven mens du bakar, og du kan snu på duken mens du kjevlar for å få ein jevn leiv. Når du skal ha leiven over på takka kan du legge bakstefløya på kanten av leiven og bruke duken til å «vippe» kanten over fløya

Masteroppgaven - eksempler på svært gode masteroppgaver

Didaktisk oppgave 1. Mappeoppgave 2 Praksisoppgave om didaktikk og veiledning Oppgaven er planlagt og gjennomført av Martin Bergsvåg og Heidi Oppebøen I denne oppgaven skal vi vise hvordan vi gikk frem for å lage et undervisningsopplegg basert på den didaktiske relasjonsmodellen og drøfte hvorfor vi brukte den didaktiske relasjonsmodellen KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og inneholder: - Fagstoff - Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på egen hånd eller i gruppe Statistikk. Sentralmål og variasjonsbredde: Å velge det beste sentralmålet (Powerpointpresentasjon). Sektordiagram: Sektordiagram (Powerpointpresentasjon) Oppgave (Undersøkelse i klassen). Kritisk bruk av diagrammer: Kritisk bruk av diagrammer (Powerpointpresentasjon). Sannsynlighe

En refleksjonsoppgave som reflekterer rundt sivil ulydighet og ren kriminalitet. Karakter: 5 (10. klasse Refleksjonsoppgave 2. Kjenner vi oss igjen i dette? Hva tenker vi? Mestringsorientert ledelse . Det å vise retning - definere mål, roller og krav. Det å gi mening - forklare hvorfor. Gi individuell støtte og oppmerksomhet - når det trengs. Refleksjonsoppgave 3

Er det noe du lurer på, enten det har med det tekniske, praktiske eller moderering å gjøre, kan du komme i kontakt med oss her Del gratis sammendrag, gamle eksamener, foredragsnotater, løsninger og mer! Refleksjonsoppgave: Refleksjon over studiens utfordringer i rekrutteringsprosessen: sykehjemmet som en blivende arbeidsplass. Sammendrag: Masteroppgaven består av to deler; en artikkel og en refleksjonsoppgave. Formål: Studiens mål var å finne svar på hva sykepleiere oppgir som grunner for at de blir værende på sykehjem Refleksjonsoppgave MU KRLE Sammen-lignings-oppg. 4 Mat Matte fra 11.55 - 12.20 NO Kultur-minne-oppg. intervju M&H MU NAT Tidslinje SAMF Refleksjonsoppgave SAMF Refleksjonsoppgave 5 TV Matteprøve Geometri SP: Bruk mal i OneNote. Lekseplan for 9B UKE 8 (17.- 21.februar) Author Side 48: Refleksjonsoppgave - Hvordan uttrykker du følelser? Side 70: Forskjellige typer valg - Problemstillinger til valglinje / problemstillinger til skalering 9. trinn, del

Refleksjonsnotat April 2014 Framtidens Barnehagelærere

RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID I SKOLEN 7 1.1. Begrepsavklaringer Rusbegrepet omfatter i dette støttemateriellet tobakk (både snus og røyk), alkohol, illegale rusmidler og doping1. Forebyggende arbeid kan blant annet deles inn i tilbuds- reduserende og etterspørselsreduserende tiltak REFLEKSJONSOPPGAVE Hva tenker du/dere om denne måten å arbeide på i videregående skole? Hva vil være de største utfordringene for deg/dere/ditt kontor/din skole å jobbe systematisk med læringsmiljøet i vg.skole refleksjonsoppgave rettet mot filmens hovedbudskap. Deretter utfordres dere til å trene på ulike sider ved de motiverende samtalene. Etter treningen er det en ny refleksjonsoppgave. Trening er nøkkelen Psykologspesialist Sonja Mellingen og spesialkonsulent Solveig Storbækken ved Stiftelse Psykisk helse og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder

Sosiologi og sosialantropologi - Organisasjonsteorier - NDLA

Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og god personsentrert omsorg? Skeiv kunnskap tilbyr kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for ansatte i eldreomsorgen i Oslo kommune. Målet er å skape god personsentrert omsorg som ivaretar de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet og skape et inkluderende og. 2 Bidragsytere Geometrisk bilde, Elisabeth Aksnes s. 4 Juletrekort, Ann- Christin Arnås og Hanne Marken Dalby s. 9 Sirkelsafari, Toril Sivertsen Bakken s. 12 M3 og dm3, Mona Berling s. 14 Geofred, Kari Leikanger Buset s. 18 Utforskende geometri, Hugo Christensen s. 27 Et observasjonsverktøy for matematikk i barnehagen, Tone Dalvang s. 3 Refleksjonsoppgave. MU KRLE Vise bild oppg. 4 MA NO Forb. intervju kultur-minne SP: M&H MU NAT Tidslinje SAMF Refleksjonsoppgave. SAMF Refleksjonsoppgave. 5 TV ENG: Film analysis SP: diverse NA Tidslinje TV Vi skriver tekst ENG: Film analysis (leveres ila onsdag) KRLE Sammenligningsoppgave: buddhisme og hinduisme UV Yrkesfaglig studieretning. En refleksjonsoppgave som hjelper elevene til å tenke gjennom hva som egentlig ligger i begrepet martyr - og hvordan begrepet ofte blir brukt i samtiden. MÅL Kompetansemål Finne og vurdere eksempler på hvordan den kristne tro og misjon kommer til uttrykk i kulturarven, språket og det moderne samfunn (VG1 - studieforberedende) Sammenlikne og vurdere aktuelle [ Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting 10.01.2017 Pedagogisk utviklingsplan for Moelv ungdomsskole 2016-2017 og 2017-2018 Utviklingsplanen bygger på: -Meld. St. 22, om ungdomstrinnet; Motivasjon - Mestring - MuligheterMålet er å gjøre opplæringen mer motiverende og variert, slik at elevene får større utbytte av skolen o

 • Hvilken e sigarett er best.
 • Ziegler feuerwehr.
 • Caracteristicas del baile flamenco.
 • Edvard munch norsk leksikon.
 • Hvorfor er det satt en aldersgrense for å komme i fengsel.
 • Jamais vu.
 • Mietwohnung eidelstedt.
 • Wikipedia t test.
 • Vbw bochum mitarbeiter.
 • Call of duty advanced warfare zombies.
 • Hva betyr skrivehandling.
 • Nibbler.
 • Dav flohmarkt kempten.
 • Penny parnevik age.
 • Outlet vestby tilbud.
 • Vestbase kart.
 • Dvb t senderliste hamburg.
 • Alpenverein salzburg.
 • Aciclovir creme sans ordonnance.
 • Hva er blått lys.
 • Burg frankenstein halloween tickets.
 • I robot rollebesetning.
 • Trening overkropp jenter.
 • Dekk alta.
 • Follow iss on google earth.
 • Dubai kongefamilie.
 • Klær med kaptein sabeltann trykk.
 • Viking singlespeed.
 • Hjortejakt 2016.
 • Como saber si alguien elimino su cuenta de whatsapp.
 • Securitas alingsås.
 • Nokia android.
 • Audi tt roadster 1.8 t erfahrungsbericht.
 • Hof fengsel besøk.
 • Juksefletter strikking.
 • Postmodernisme vs modernisme.
 • Hockey live stream free.
 • Nito kontakt.
 • Clash of the titans aldersgrense.
 • Mr robot episodes list.
 • Austin & ally episodes.